The effects that greater living expenses have on people? How to solve?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 08/01/2019 chủ đề lối sống (lifestyle): The effects that greater living expenses have on people? How to solve? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để giới thiệu cho giám khảo những tác hại và giải pháp của vấn đề

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một vài vấn đề mà việc chi phí sinh hoạt cao mang lại

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những giải pháp để giảm chi phí sinh hoạt

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết việc chi phí sinh hoạt cao mang lại nhiều tác động xấu và có những giải pháp để giải quyết nó

Insert Statement here...
I argue that this phenomenon will likely cause individuals mental illness, as well as huge societal rifts between rich and poor. People should elect politicians who can implement progressive taxation to mitigate the consequences.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Effects of higher prices to individuals and society
Idea 1
Class tensions will arise
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The upper class continues to be able to provide for themselves → the middle class is impacted → deteriorating mental health → basic amenities and rent begin to cost a bigger portion of middle-class incomes → class tensions will arise between the haves and have-nots
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
Elect politicians who can implement progressive taxation to mitigate the consequences
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • This way creates a more equal society → the rich and the poor have equal access to resources → share the burden more equally
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: Norway & Sweden successfully applied this → among the happiest in the world

📝 Bài mẫu

Rising living costs
have been an increasing concern for people in many countries. In this essay, I argue that this
phenomenon
will likely
cause individuals mental illness
, as well as
huge societal rifts
between rich and poor. Hence, I argue people should
elect politicians
who can
implement progressive taxation
to
mitigate the consequences
.

As prices increase, the upper class continues to be able to

provide for themselves
since they have more income to spend, while the middle class is impacted by this to a much more significant degree, leading to the deteriorating mental health of the latter group. As basic
amenities
and rent begin to cost a bigger portion of middle-class incomes, more families would begin to
slip into the working class category
. In turn, this results in deteriorating mental health conditions for those on the wrong side of the wealth gap. Subsequently, class tensions will arise between
the haves and have-nots
, as we see in developed economies such as the United States and Britain, which often result in political fallout and instability.

Therefore, I argue that countries with high costs of living should elect politicians who can distribute the income of the rich to

help those at the lower echelons of society
. This in turn
creates a more equal society
, where the rich and the poor
have equal access to resources
that can help them
live a fulfilling life
. Rich countries such as Norway and Sweden have done this effectively, resulting in their population reporting to be among the happiest in the world. This way, the costs of living might still be allowed to rise, however, the majority of the population will be able to share the burden more equally.

Overall, I argue that higher living costs often affect the poor much more than the rich, and government policy should be aimed at redistributing the wealth from top to bottom so that the whole population can continue to benefit from economic development.

(325 words)

📚 Vocabulary

Danh sách vocab hữu ích sử dụng trong bài mẫu Writing Task 2 ở trên.

Rising living costs
/ˈraɪzɪŋ ˈlɪvɪŋ kɑsts/
(noun). Chi phí sinh hoạt tăng nhanh
vocab
Phenomenon
/fəˈnɑməˌnɑn/
(noun). Hiện tượng
Cause individuals mental illness
/kɑz ˌɪndəˈvɪʤəwəlz ˈmɛntəl ˈɪlnəs/
(verb). Gây ra những bệnh tâm lý cho các cá nhân
vocab
Huge societal rifts
/hjuʤ səˈsaɪɪtəl rɪfts/
(noun). Sự bất hòa trong xã hội
vocab
Elect politicians
/ɪˈlɛkt ˌpɑləˈtɪʃənz/
(verb). Bầu cử chính trị gia
vocab
Implement progressive taxation
/ˈɪmpləmənt prəˈgrɛsɪv tækˈseɪʃən/
(verb). Áp dụng biến thuế lũy tiến (càng giàu đóng thuế càng cao)
vocab
Mitigate the consequences
/ˈmɪtəˌgeɪt ðə ˈkɑnsəˌkwɛnsəz/
(verb). Giảm nhẹ hậu quả
Upper/middle class
/ˈʌpər/ˈmɪdəl klæs/
(noun). Tầng lớp thượng/trung lưu
vocab
Provide for themselves
/prəˈvaɪd fɔr ðɛmˈsɛlvz/
(verb). Nuôi sống bản thân
To be impacted to a significant degree
/tu bi ˈɪmˌpæktɪd tu ə səgˈnɪfɪkənt dɪˈgri/
(verb). Bị ảnh hưởng ở một mức độ đáng kể
Deteriorate mental health
/dɪˈtɪriəˌreɪt ˈmɛntəl hɛlθ/
(verb). Làm tổn hại sức khỏe tinh thần
vocab
Amenities
/əˈmɛnətiz/
(noun). Các tiện ích
vocab
Slip into the working class category
/slɪp ˈɪntu ðə ˈwɜrkɪŋ klæs ˈkætəˌgɔri/
(verb). Rơi vào hạng mục tầng lớp lao động phổ thông
The haves and have-nots
/ðə hævz ænd hæv-nɑts/
(noun). Người giàu và người nghèo
vocab
Help those at the lower echelons of society
/hɛlp ðoʊz æt ðə ˈloʊər ˈɛʃəˌlɑnz ʌv səˈsaɪəti/
(verb). Giúp đỡ những tầng lớp thấp hơn của xã hội
Create a more equal society
/kriˈeɪt ə mɔr ˈikwəl səˈsaɪəti/
(verb). Tạo ra một xã hội công bằng hơn
vocab
Have equal access to resources
/hæv ˈikwəl ˈækˌsɛs tu ˈrisɔrsɪz/
(verb). Có sự truy cập công bằng đối với tài nguyên
Live a fulfilling life
/lɪv ə fʊlˈfɪlɪŋ laɪf/
(verb). Sống một cuộc sống sung túc, đầy đủ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Những đợt giãn cách kéo dài hàng tháng trời đã gây ra những bệnh tâm lý cho các cá nhân.

 

=> The monthslong lockdowns have

.

 

 

2 Áp dụng biến thuế lũy tiến nghĩa là một người/tổ chức kiếm càng nhiều tiền thì sẽ đóng thuế càng cao.

 

=>

means the more money a person or an organization makes, the more tax they pay.

 

 

3 Khi mà chi phí cuộc sống tăng lên, giới trung lưu bị ảnh hưởng ở một mức độ đáng kể.

 

=> As living costs increase, middle class

.

 

 

4 Những thiếu thốn đó có thể làm tổn hại sức khỏe tinh thần của trẻ em.

 

=> Such deprivations can

.

 

 

5 Khi các tiện ích và tiền thuê bắt đầu tốn nhiều tiền của tầng lớp trung lưu hơn, nhiều gia đình sẽ phải rơi vào hạng mục tầng lớp lao động phổ thông.

 

=> As basic amenities and rent begin to cost a bigger portion of middle class incomes, more families would begin to

.

 

 

6 Sẽ xuất hiện căng thẳng giai cấp giữa người giàu và người nghèo.

 

=> Class tensions will arise between

.

 

 

7 Những quỹ này được tạo ra để giúp đỡ những tầng lớp thấp hơn của xã hội.

 

=> These funds are created to

.

 

 

8 Những chính sách mới này sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc tạo ra một xã hội công bằng hơn.

 

=> These new policies will play vital role in

.

 

 

9 Một xã hội công bằng là nơi mà khả năng tiếp cận nguồn tài nguyên của mỗi người là như nhau.

 

=> An equal society is where

.

💡 Gợi ý

people have equal access to resources

caused individuals mental illnesses

help those at the lower echelons of society

deteriorate children's mental health

is impacted to a much more significant degree

creating a more equal society

slip into the working class category

the haves and have-nots

Implementing progressive taxation

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Hiện tượng

=>

01.

 

Chi phí sinh hoạt tăng nhanh

=> Rising

02.

 

Sự bất hòa trong xã hội

=> Huge

03.

 

Bầu cử chính trị gia

=>

04.

 

Sống một cuộc sống sung túc, đầy đủ

=> Live a

05.

 

Các tiện ích

=>

06.

 

Tầng lớp thượng lưu

=>

07.

 

Giảm nhẹ hậu quả

=>

08.
the consequences

 

Nuôi sống bản thân

=>

09.
for themselves

Tổng hợp đề thi thật tháng 01/2019.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The cost of living is higher in many countries. What are the effects of higher prices to individuals and society? What is the best way for people to deal with this problem?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems, Causes and Solutions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background