Universities should only admit top students. Others disagree. Discuss & state your opinion.

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/01/2019 chủ đề giáo dục (education): Universities should only admit top students. Others disagree. Discuss & state your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết ý kiến của mình đối với hai quan điểm được nêu ra

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một vài nguyên nhân vì sao các trường đại học hàng đầu nên chọn lọc các sinh viên giỏi

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những lý do vì sao các sinh viên kém hơn vẫn nên được học đại học

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình rằng các trường đại học hàng đầu nên tiếp tục chọn lọc sinh viên giỏi, nhưng các sinh viên kém hơn vẫn nên được học ở các cơ sở khác

Insert Statement here...
While rigorous universities should not lower their standards, private universities can still accept those who are willing to pay.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
 Accept students with highest mark
Idea 1
Maintain school’s reputation → rewarding for students and professors
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Raising the bar on entrance exams → accept students that will achieve great things → maintain reputation (like many rigorous school like SNU (South Korea), HCMC Med School) → students & professors will be motivated to put more effort
Idea 2
Easier for students and professors to conduct academic researches
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Accepting the best students → creating environment where everyone is focused on studying and researching → make teaching in class easier (spend less time on materials and receive more innovative ideas) → this is why most prestigious universities also invest a lot of money into researches
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Give students with low performance a chance
Idea 1
An entrance exam does not entirely reflect a student’s academic performance
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many factors lead to a low score on the entrance exam (coming from an underprivileged family, health issues on exam day, not performing well under pressure) → judging 12 years of studying based on grades of an exam is not fair
Idea 2
Everyone has a right to access education
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Education is a human right and everyone should be able to access knowledge regardless of their intellectual abilities → currently, some private universities still take in students as long as they pay the tuition

📝 Bài mẫu

Nowadays, many people think that

higher education
is only for people with the highest marks, while others do not agree. I believe that while
rigorous
universities should not
lower their standards
,
private universities
can still accept those who are willing to pay.

On the one hand, accepting only top scorers guarantees that the university’s reputation is maintained. This policy is what current top universities, such as the Seoul National University in South Korea or the Ho Chi Minh City Medical School, are doing. As a result, students and professors of these universities

feel motivated by pride
to
put more effort into their studies
and research to continuously bring more achievements to the university. Another advantage of this policy is that this creates
an environment that is spear-headed towards learning and researching
. This environment will
incentivize
students and professors to
undergo academic research
. For example, teaching in schools like these will be easier for professors as they need not spend much time on the materials, so they can devote more time to nurturing innovative ideas. As a result, more students will have a chance to put their academic knowledge into use.

On the other hand, I think that universities should not deny anyone with a

willingness to study
. An
entrance exam
does not fully
reflect a student’s academic performance
since many factors can lead to low scores. For example, a student may
come from an underprivileged area
and could not afford tutoring centers, thus not having enough materials to practice. As a result, they tend to perform more poorly than students who have these resources at hand. Another point is that everyone should have a right to access education. This mindset is prevalent from primary to high school and should be the same for higher education. A solution for this might be to have universities with
high acceptance rates
, which ensures that top scorers can
enroll in prestigious universities
but low scorers can also learn if they are willing to pay.

In conclusion, I think that reputed universities should maintain their high standards, but those willing to learn should not be denied the opportunity to, hence the existence of private universities with low entrance scores.

(365 words)

📚 Vocabulary

Higher education
/ˈhaɪər ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən/
(noun). Giáo dục từ bậc đai học trở lên
vocab
Rigorous
/ˈrɪgərəs/
(noun). Nghiêm khắc, khắt khe
vocab
Lower their standards
/ˈləʊə ðeə ˈstændədz/
(verb). Hạ tiêu chuẩn xuống
Private universities
/ˈpraɪvɪt ˌjuːnɪˈvɜːsɪtiz/
(verb). Đại học tư
Feel motivated by pride
/fiːl ˈməʊtɪveɪtɪd baɪ praɪd/
(noun). Cảm thấy có động lực hơn thông qua việc tự hào
vocab
Put more effort into their studies
/pʊt mɔːr ˈɛfət ˈɪntuː ðeə ˈstʌdiz/
(verb). Nỗ lực hơn khi thực hiện nghiên cứu
vocab
Bring more achievements to the university
/brɪŋ mɔːr əˈʧiːvmənts tuː ðə ˌjuːnɪˈvɜːsɪti/
(noun). Mang lại nhiều thành tựu cho trường đại học
An environment that is spear-headed towards learning and researching
/ən ɪnˈvaɪərənmənt ðæt ɪz spɪə-ˈhɛdɪd təˈwɔːdz ˈlɜːnɪŋ ænd rɪˈsɜːʧɪŋ/
(noun). Môi trường mà được hướng về việc học tập và nghiên cứu
Incentivize
/ɪnˈsen.tɪ.vaɪz/
(verb). Tạo động lực
Undergo academic research
/ˌʌndəˈgəʊ ˌækəˈdɛmɪk rɪˈsɜːʧ/
(noun). Thực hiện nghiên cứu học thuật
vocab
Willingness to study
/ˈwɪlɪŋnɪs tuː ˈstʌdi/
(noun). Mong muốn học tập
Entrance exam
/ˈɛntrəns ɪgˈzæm/
(verb). Kỳ thi tuyển sinh
vocab
Reflect a student’s academic performance
/rɪˈflɛkt ə ˈstjuːdənts ˌækəˈdɛmɪk pəˈfɔːməns/
(noun). Phản ánh sức học của học sinh
vocab
Come from an underprivileged area
/kʌm frɒm ən ˌʌndəˈprɪvɪlɪʤd ˈeərɪə/
(verb). Đến từ những vùng có điều kiện thiệt thòi
vocab
High acceptance rates
/haɪ əkˈsɛptəns reɪts/
(noun). Tỷ lệ nhận học cao
Enroll in prestigious universities
/ɪnˈrəʊl ɪn prɛˈstɪʤəs ˌjuːnɪˈvɜːsɪtiz/
(verb). Nộp đơn vào các trường đại học danh giá
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Nếu các trường đại học hạ tiêu chuẩn xuống, họ sẽ bị mất danh tiếng.

 

=> If universities

, they will lose their reputation.

 

 

2 Họ̣c sinh và giáo sư của những đại học này cảm thấy có động lực để thực hiện nghiên cứu hơn vì họ tự hào.

 

=> Students and professors of these universities

to put more effort into their studies and research.

 

 

3 Thầy nghĩ em nên nỗ lực hơn khi thực hiện nghiên cứu vì thầy thấy chúng khá hời hợt.

 

=> I think you should

since I find them quite superficial.

 

 

4 Học sinh và giảng viên có thể mang lại nhiều thành tựu hơn cho trường đại học bằng cách học nghiên cứu.

 

=> Students and lecturers can

by doing research.

 

 

5 Những môi trường học tập bậc đại học trở lên thường được hướng về việc học tập và nghiên cứu.

 

=> The tertiary learning environments are usually

.

 

 

6 Bài thi tuyển sinh không thể hoàn toàn phản ánh sức học của học sinh.

 

=> An entrance exam does not fully

.

 

 

7 Những học sinh đến từ vùng có điều kiện thiệt thòi sẽ được cộng điểm vào kết quả thi tuyển sinh của họ.

 

=> Those who

will have bonus scores added to their entrance exam results.

 

 

8 Với việc ba mẹ mong muốn con của họ nộp đơn vào các trường đại học danh giá, nhiều học sinh đã phải chịu áp lực lớn.

 

=> With parents' expectation of their children

, many students have been put under considerable pressure.

💡 Gợi ý

spear-headed towards learning and researching

reflect a student’s academic performance

lower their standards

feel motivated by pride

put more effort into your studies

come from underprivileged areas

bring more achievements to the university

enrolling in prestigious universities

Bài mẫu cực hay tháng 01/2019.

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Giáo dục từ bậc đai học trở lên

=>

01.

 

Nghiêm khắc, khắt khe

=>

02.

 

Đại học tư

=>

03.

 

Tạo động lực

=>

04.

 

Kỳ thi tuyển sinh

=>

05.

 

Tỷ lệ nhận học cao

=> High

06.

 

Thực hiện nghiên cứu học thuật

=>

07.
academic research

 

Mong muốn học tập

=>

08.
to study

Tìm hiểu thêm các bài mẫu IELTS Writing khác tại chuyên mục IELTS Writing Task 2 Samples.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley23 Sau sample Some people believe that universities should only accept students with the highest marks while others believe that some students with low marks should have an opportunity. Discuss both views and give your opinion, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background