Do the benefits of using cards for transactions outweigh the drawbacks?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 21/01/2019 chủ đề Credit Cards: Do the benefits of using cards for transactions outweigh the drawbacks? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trả lời trực tiếp cho câu hỏi

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL trình bày các ưu điểm (Advantages)

  • Body 2: Tiếp đó, DOL cũng không quên trình bày các khuyết điểm để tạo sự tương phản và để lập luận được thuyết phục hơn (Disadvantages)

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho rằng dù có cả ưu và nhược điểm nhưng ưu điểm vẫn mang nhiều ý nghĩa hơn

Insert Statement here...
I think the advantages of credit cards far outweigh their disadvantages.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Advantages
Idea 1
Reduce the use of cash
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • More convenient (do not have to carry a lot of cash), safer (less chance of being robbed since credit cards have PINs), and allows for faster international transactions
Idea 2
Unique benefits of credit card
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Cashback programs, rewards points (free flights / hotel bookings) , discounts,...
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disadvantages
Idea 1
Easy to overspend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Credit card allows users to spend more than the balance amount → easy to overspend → debt (unlike debit / cash)
Idea 2
Prone to scams
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Careless people who public personal information on social media or  can reveal their PINs or take pictures of their credit card number → victims for hackers or scam callers

📝 Bài mẫu

In today’s modern society,

the use of credit cards
is
ubiquitous
, which led people to question whether this is a beneficial development. I think the advantages of credit cards far outweigh their disadvantages.

Having a credit card guarantees many benefits for you. The first benefit is that it

reduces cash usage
, which means being safer and more convenient for
cardholders
. For example, cardholders conveniently do not have to
carry around lots of cash
, which means that they are at a lower risk of being robbed. Another reason why credit cards are safer than cash is that they have PINs, which discourage thefts. The second benefit is that, because each bank now has its credit card, they
offer various unique features
to appeal to their customers. For example, most credit cards have a
cashback or reward program
. This cashback can save cardholders lots of money when grocery shopping, while the reward points can sometimes
be converted to free trips
or hotel bookings. 

However, there are still some drawbacks to having credit cards, which is why many people still choose to pay by cash. The

tendency to overspend
is one major problem with credit cardholders. Because credit cards allow users to spend more than the amount in their
account balance
, many users
indulge in their spending
, thus
incur debts
when they cannot pay back by the end of the month. Another problem is that credit cards are often targets for scams. Many people carelessly share information that might be answers to their
security questions
, like their relatives’ names, or the model of their first car, which makes scammers’ jobs easier. Another mistake when using credit cards is to take pictures of your credit card number, along with the PIN, since it is easy to
hack into your phone
to
retrieve this information

In conclusion, although credit cards have their drawbacks, like the risk of overspending or being targets of scammers, I still think that the convenience and safety that it offers far outweigh its disadvantages.

(333 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu một số từ vựng liên quan thông qua bài mẫu Writing Task 2 IELTS nhé.

The use of credit cards
/ðə juːz ɒv ˈkrɛdɪt kɑːdz/
(noun). Việc sử dụng thẻ tín dụng
vocab
Ubiquitous
/ju(ː)ˈbɪkwɪtəs/
(adj). Thường gặp, rất phổ biến
Reduce cash usage
/rɪˈdjuːs kæʃ ˈjuːzɪʤ/
(verb). Hạn chế việc sử dụng tiền mặt
vocab
Cardholder
/ˈkɑːdˌhəʊl.dər/
(noun). Người dùng thẻ
vocab
Carry around lots of cash
/ˈkæri əˈraʊnd lɒts ɒv kæʃ/
(verb). Mang theo nhiều tiền mặt
vocab
Offer various unique features
/ˈɒfə ˈveərɪəs juːˈniːk ˈfiːʧəz/
(verb). Cung cấp nhiều tính năng độc đáo
vocab
Cashback or reward program
/ˈkæʃ.bæk ɔː rɪˈwɔːd ˈprəʊgræm/
(noun). Chương trình hoàn tiền hoặc điểm thưởng
vocab
To be converted to free trips
/tuː biː kənˈvɜːtɪd tuː friː trɪps/
(verb). Được đổi thành các chuyến du lịch miễn phí
Tendency to overspend
/ˈtɛndənsi tuː ˌəʊvəˈspɛnd/
(noun). Xu hướng tiêu xài quá lố
vocab
Account balance
/əˈkaʊnt ˈbæləns/
(noun). Số dư trong tài khoản
vocab
Indulge in their spending
/ɪnˈdʌlʤ ɪn ðeə ˈspɛndɪŋ/
(verb). Chìm đắm trong việc tiêu xài
vocab
Incur debts
/ɪnˈkɜː dɛts/
(verb). Mắc nợ
vocab
To be targets for scams
/tuː biː ˈtɑːgɪts fɔː skæmz/
(verb). Là mục tiêu của những trò lừa đảo
vocab
Security questions
/sɪˈkjʊərɪti ˈkwɛsʧənz/
(noun). Câu hỏi an ninh
Hack into your phone
/hæk ˈɪntuː jɔː fəʊn/
(verb). Hack vào điện thoại
vocab
Retrieve this information
/rɪˈtriːv ðɪs ˌɪnfəˈmeɪʃən/
(verb). Lấy những thông tin này
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

Điền các danh từ trong danh sách từ vựng phía trên vào chỗ trống

 

Nowadays,

01.
has become so common that this method of payment is expected to replace cash in the upcoming years.

 

As a

02.
, you have to make sure that nobody knows that password of your card.

 

Most credit cards have a

03.
, which entice people into using this method of payment.

 

People have the

04.
to overspend when using credit cards.

 

05.
is the money that you have in your bank account.

 

I forgot the answers for my

06.
so I failed to recover my password.

Exercise 2:

Hình ảnh những người bán hàng rong dọc trên các con đường thì rất phổ biến ở Việt Nam.

=> Vendors who sell food along the streets are

here in Vietnam.

 

Ta được khuyến nghị hạn chế sử dụng tiền mặt trong mùa dịch để tránh tiếp xúc trực tiếp với người khác.

=> It's recommended that we

during the pandemic to avoid direct contact with others.

 

Nhờ có thẻ tín dùng mà chúng ta không còn phải theo nhiều tiền mặt nữa.

=> Thanks to credit cards, we don't have to

anymore.

 

Các ngân hàng giờ đây cung cấp nhiều tính năng độc đáo để thu hút khách hàng.

=> Banks now

to appeal to their customers

 

Điểm thưởng đôi lúc có thể được đổi thành các chuyến đi miễn phí hoặc là những suất đặt phòng khách sạn.

=> The reward points can sometimes

or hotel bookings.

 

Sau khi trúng xổ số, anh ấy đã chìm đắm trong việc tiêu xài hoang phí.

=> After winning the lottery, he

.

 

Những chủ thẻ sẽ mắc nợ nếu họ không thể hoàn trả tiền vào cuối tháng.

=> Cardholders would

when they cannot pay back by the end of the month.

 

Một vấn đề khác là thẻ tín dùng thường là mục tiêu của những trò lừa đảo.

=> Another problem is that credit cards

.

 

Một khi hackers hack được vào điện thoại của bạn, họ có thể dễ dàng lấy các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng của bạn.

=> Once hackers

, they can easily
relating to your bank accounts.

💡 Gợi ý

carry around lots of cash

be converted to free trips

ubiquitous

incur debts

offer various unique features

reduce cash usage

are often targets for scams

indulged in his extravagant spending

hack into your phone

retrieve information

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "People today increasingly use credit cards to make monthly purchases. Do the advantages of this outweigh the disadvantages?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background