Benefits & drawbacks of young people volunteering in their local community?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17/01/2019 chủ đề công việc (Work): Benefits & drawbacks of young people volunteering in their local community? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết về quan điểm của mình

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ nói về các ưu điẻm của chính sách này

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ nói về hạn chế của chính sách này

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã được trình bày phía trên

Insert Statement here...
Although there are some drawbacks to this policy, I believe it is generally beneficial to society.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Advantages
Idea 1
Feel more connected with their community
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Helping out people they know growing up → develop better personal relationships → a sense of attachment and identity with that community → less lonely
Idea 2
Alleviate social and environmental problems in local community
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Young people → have both great physical efforts and creative mindset → develop new solutions to solve local problems → reduce rates of crimes, poverty, pollution, illiteracy...
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disadvantages
Idea 1
Interruption in their studies / work
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A year of volunteer work → distract students from studies and young professionals from their work → can cause a social disrupt and loss of income
Idea 2
Forcing them to do volunteer work → many feel they are stripped of their freedom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many already have many responsibilities to tend to (some are poor or stressed out with work/study) → spending time doing volunteer work → some will only do it carelessly, some will object to it

📝 Bài mẫu

Many people are currently proposing a solution to solve problems in the local area: have young people

do volunteer, unpaid work
to help people in their neighborhood. Although there are some drawbacks to this policy, I believe it is generally beneficial to society.

There are various benefits to this

mandatory
volunteer work. Firstly, it will help young people
develop a sense of responsibility and community
. By helping out people who they are familiar with growing up, they will feel more thankful and personally connected with their neighborhood. Secondly, through unpaid volunteer work, young people can
significantly alleviate social problems
and
improve the quality of life
in their community. Younger people nowadays are
more open-minded and creative
, which means when they
channel these strengths into solving local problems
, new solutions will arise. For example, many have developed group chats on social media to create an exercise-buddy program, encouraging people to do more physical activities.

However, there are still some

disadvantages associated with this policy
. The first drawback is that this year of voluntary work will be an
interruption in their studies or their work
. Many students can easily forget knowledge learned after just a few months of not continuing their studies, let alone a year. The second drawback is that if this policy is mandatory, it can
pose a stressor
to the younger generation. For example, many already
have multiple responsibilities to tend to
, like taking care of their siblings, working for their families, or struggling to study or find a job. Adding yet another one will cause them to carry out the volunteer work carelessly. Some may even
publicly object to it
, thinking that they are
stripped of their freedom
.

In conclusion, it is undeniable that this policy carries some disadvantages, especially for

people in underdeveloped areas
. However, I think that if it is
encouraged, rather than mandated
, it is generally advantageous.

(314 words)

📚 Vocabulary

List vocab liên quan chủ đề xuất hiện trong bài viết IELTS Task 2 mẫu phía trên.

Propose a solution
/prəˈpoʊz ə səˈluʃən/
(verb). Đề xuất giải pháp
vocab
Do volunteer, unpaid work
/du ˌvɑlənˈtɪr, ənˈpeɪd wɜrk/
(verb). Làm công việc tình nguyện, việc không công
vocab
Mandatory
/ˈmændəˌtɔri/
(adj). Bắt buộc
Develop a sense of responsibility and community
/dɪˈvɛləp ə sɛns ʌv riˌspɑnsəˈbɪləti ænd kəmˈjunəti/
(verb). Xây dựng tính trách nhiệm và tính cộng đồng
Significantly alleviate social problems
/sɪgˈnɪfɪkəntli əˈliviˌeɪt ˈsoʊʃəl ˈprɑbləmz/
(verb). Giảm thiểu đáng kể các vấn đề xã hội
Improve the quality of life
/ɪmˈpruv ðə ˈkwɑləti ʌv laɪf/
(verb). Cải thiện chất lượng cuộc sống
vocab
More open-minded and creative
/mɔr ˈoʊpən-ˈmaɪndəd ænd kriˈeɪtɪv/
(adj). Suy nghĩ thoáng và sáng tạo hơn
vocab
Channel these strengths into solving local problems
/ˈʧænəl ðiz strɛŋkθs ˈɪntu ˈsɑlvɪŋ ˈloʊkəl ˈprɑbləmz/
(verb). Dùng những điểm mạnh để giải quyết các vấn đề địa phương
vocab
Disadvantages associated with this policy
/ˌdɪsədˈvæntɪʤɪz əˈsoʊsiˌeɪtəd wɪð ðɪs ˈpɑləsi/
(noun). Các bất lợi liên quan tới chính sách này
vocab
Interruption in their studies or their work
/ˌɪntəˈrʌpʃən ɪn ðɛr ˈstʌdiz ɔr ðɛr wɜrk/
(noun). Sự gián đoạn trong công việc hoặc học tập
vocab
Pose a stressor
/poʊz ə ˈstrɛsər/
(verb). Gây áp lực
vocab
Have multiple responsibilities to tend to
/hæv ˈmʌltəpəl riˌspɑnsəˈbɪlətiz tu tɛnd tu/
(verb). Có nhiều trách nhiệm phải giải quyết
vocab
Publicly object to it
/ˈpʌblɪkli ˈɑbʤɛkt tu ɪt/
(verb). Phản đối một cách công khai
vocab
To be stripped of their freedom
/tu bi strɪpt ʌv ðɛr ˈfridəm/
(verb). Bị tước đi quyền tự do
vocab
People in underdeveloped areas
/ˈpipəl ɪn ˌʌndərdɪˈvɛləpt ˈɛriəz/
(noun). Những người ở khu vực kém phát triển
vocab
Encouraged, rather than mandated
/ɛnˈkɜrɪʤd, ˈræðər ðæn ˈmænˌdeɪtɪd/
(verb). Khuyến khích, thay vì bắt buộc

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Writing IELTS mẫu nhé!

Exercise 1:

Điền các từ phù hợp vào chố trống

 

Suy nghĩ thoáng và sáng tạo hơn -

01.

 

Khu vực kém phát triển -

02.

 

Bắt buộc -

03.

 

Sự gián đoạn trong công việc hoặc học tập -

04.

 

Công việc tình nguyện, việc không công -

05.

Exercise 2:

Nhiều người đang đề xuất giải pháp để giải quyết các vấn đề ở khu vực địa phương.

=> Many people are currently

to solve problems in the local area.

 

Làm việc tình nguyên cho phép những người trẻ xây dựng tính trách nhiệm và tính cộng đồng.

=> Doing volunteer work will allow youngsters to

Thông qua các công việc tình nguyện không công, người trẻ có thể giảm thiểu các vấn đề xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống trong cộng đồng.

=> Through unpaid volunteer work, young people can

and improve the quality of life in their community.

 

Chính phủ đang nỗ lực rất nhiều trong việc cải thiện chất lượng của sống của người dân.

=> The government is putting a lot of effort into

 

Nếu chính sách này là bắt buộc, nó có thể gây áp lực lên thế hệ trẻ.

=> If this policy is mandatory, it can

to the younger generations.

 

Khi họ dùng những điểm mạnh này để giải quyết các vấn đề địa phương, sẽ có những giải pháp mới ra đời.

=> When they

, new solutions will arise.

 

Nhiều người vốn đã có nhiều trách nhiệm phải giải quyết rồi.

=> Many already

.

 

Rất nhiều người đã biểu tình sáng này để phản đối chính sách mới.

=> A lot of people went on strike this morning to

 

Một vài người còn phản đối chính sách này, nghĩ ra họ đang bị tước đi sự tự do của họ.

=> Some may even publicly object to it, thinking that they

.

 

Nếu nó được khuyến khích, thay vì bắt buộc, thì nhìn chung nó sẽ có lợi.

=> If it is encouraged, rather than

, it is generally advantageous.

💡 Gợi ý

significantly alleviate social problems

publicly object to the new policy

proposing a solution

have multiple responsibilities to tend to

improving the quality of their citizens' life

develop a sense of responsibility and community

pose a stressor

channel these strengths into solving local problems

mandated

are stripped of their freedom

Quay lại ôn luyện đề bài IELTS Writing task 1 ngày 17/01/2019 cùng ngày.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample Many people have suggested that young adults should undertake a period of unpaid work helping people in their local community. What are the advantages and disadvantages of this?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background