The governments or private companies should be responsible for conducting scientific research?

Bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 21/08/2021 chủ đề khoa học (science): Scientific research should be carried out and controlled by the governments rather than private companies. Agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL chỉ ra một vài nguyên do vì sao có ý kiến ủng hộ nhà nước thực hiện các nghiên cứu khoa học

  • Body 2: Vì DOL đồng tình với việc để tư nhân thực hiện các nghiên cứu khoa học, DOL sẽ chỉ ra một vài lợi ích để ủng hộ cho quan điểm của mình

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết là để cho tư nhân thực hiện các nghiên cứu khoa học sẽ tốt hơn

Insert Statement here...
I would believe that private organizations are a better candidate for such essential research.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The governments
Idea 1
Making sure there is no disruption during research
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Budget from national taxes → support scientists and researchers → the company in charge would receive money → do not worry about the depletion of resources
Idea 2
Are less inclined to personal benefits
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Dependent companies only look for profits → extremely dangerous. Example: a company may find out a chemical that can make biological weapons → sell it to an antisocial party.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Private companies
Idea 1
Yielding more reliable papers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Pay a huge amount of money for their staff → attract more skillful and talented scientists → scientific studies and papers conducted by these organizations are likely to be more accurate.
Idea 2
Specializing in particular fields
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Concentrate on one or two fields → bring more proper result. Example: MCG only concentrates on two particular fields that are researching and manufacturing new medicines → better than other governmental companies.

📝 Bài mẫu

It is argued that the authority should be the one which

conducts and manages scientific studies
. While certain benefits can be derived from governmental control of scientific research, I would believe that private organizations are a better candidate for such essential research.

Admittedly, there are some good reasons why the government should be in charge of carrying out and controlling scientific research. Firstly, the government has the budget from national taxes that can support scientists and researchers. Thus, the company in charge would receive money to complete their work

without worrying about the depletion of resources
. Secondly, some independent companies only
look for profits
, which makes it extremely dangerous. For example, a company may discover a chemical that can make biological weapons, and they may sell it to an antisocial party in Pakistan; this is certainly harmful to almost all human beings.

However, despite some arguments above, I am of the opinion that private firms would do the research mentioned above much better. Firstly,

non-governmental companies
usually pay a huge amount of money for their staff; this helps them
attract more talented and skillful scientists
to work for them. As a result, scientific studies and papers conducted by these organizations are likely to be more accurate. Secondly, unlike the authority that
has many aspects to take care of
, independent firms often concentrate on only one to two fields, which helps to yield auspicious results. For example, MCG, which is a medical company in Binh Duong, only concentrates on two particular fields that are researching and manufacturing new medicines, which makes it better than other
governmental companies
in Vietnam.

In conclusion, it seems to me that

private institutions
are much better in conducting and directing important research.

(287 words)

📚 Vocabulary

Ôn luyện list vocab trong bài mẫu Writing IELTS vừa rồi. Bạn có thể ôn thêm từ vựng trong đề thi cùng ngày Writing Task 1 ngày 21/08/2021 nữa nhé!

Conduct and manage scientific studies
/ˈkɒndʌkt ænd ˈmænɪʤ ˌsaɪənˈtɪfɪk ˈstʌdiz/
(verb). Thực hiện và quản lý các nghiên cứu khoa học
vocab
To be a better candidate
/tuː biː ə ˈbɛtə ˈkændɪˌdeɪt/
(noun). Là một ứng viên tốt hơn
vocab
To be in charge of something
/tuː biː ɪn ʧɑːʤ ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Chịu trách nhiệm cho điều gì đó
vocab
Without worrying about the depletion of resources
/wɪˈðaʊt ˈwʌriɪŋ əˈbaʊt ðə dɪˈpliːʃən ɒv rɪˈsɔːsɪz/
(adv). Mà không lo lắng về việc thiếu hụt tài nguyên
Look for profits
/lʊk fɔː ˈprɒfɪts/
(verb). Tìm kiếm lợi nhuận
vocab
Non-governmental companies
/nɒn-ˌgʌvənˈmɛntl ˈkʌmpəniz/
(noun). Các công ty phi chính phủ
vocab
Attract more talented and skillful scientists
/əˈtrækt mɔː ˈtæləntɪd ænd ˈskɪlf(ə)l ˈsaɪəntɪsts/
(verb). Thu hút nhiều nhà khoa học tài năng và giỏi hơn
vocab
To be more accurate
/tuː biː mɔːr ˈækjʊrɪt/
(adj). Chính xác hơn
Has many aspects to take care of
/hæz ˈmɛni ˈæspɛkts tuː teɪk keər ɒv/
(verb). Có nhiều khía cạnh cần phải giải quyết
Yield auspicious results
/jiːld ɔːsˈpɪʃəs rɪˈzʌlts/
(verb). Mang lại những kết quả có triển vọng
Governmental companies
/ˌgʌvənˈmɛntl ˈkʌmpəniz/
(noun). Các công ty nhà nước
vocab
Private institutions
/ˈpraɪvɪt ˌɪnstɪˈtjuːʃənz/
(noun). Cơ quan tư nhân
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 nhé!

Exercise 1

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Một số người cho rằng chính quyền nên là người thực hiện và quản lý các nghiên cứu khoa học.

 

=> It is argued that the authority should be the one which

.

 

 

2 Cô ấy chịu trách nhiệm dựng lều.

 

=> She's

putting up the tent.

 

 

3 Công ty chịu trách nhiệm sẽ nhận tiền để hoàn thành công việc của họ mà không phải lo lắng về việc thiếu hụt tài nguyên.

 

=> The company in charge would receive money to complete their work

.

 

 

4 Trả lương hậu hĩnh giúp họ thu hút nhiều nhà khoa học tài năng và giỏi hơn.

 

=> Paying lavishly helps them

to work for them.

 

 

5 Không giống với việc chính quyền có nhiều khía cạnh phải giải quyết, các công ty độc lập chỉ cần tập trung vào một hoặc hai lĩnh vực cụ thể.

 

=> Unlike the authority that

, independent firms often concentrate on only one to two fields.

 

 

6 Tôi tin rằng dự án này sẽ mang lại những kết quả có triển vọng.

 

=> I believe that this project will

.

💡 Gợi ý

attract more talented and skillful scientists

in charge of

without worrying about the depletion of resources

has many aspects to take care of

conducts and manages scientific studies

yield auspicious results

Xem thêm đề cùng ngày Writing task 2 ngày 21/08/2021 topic Lifestyle kèm bài mẫu và từ vựng ôn tập.

Exercise 2

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Là một ứng viên tốt hơn

=> To be a

01.

 

Tìm kiếm lợi nhuận

=>

02.
profits

 

Các công ty phi chính phủ

=>

03.

 

Chính xác hơn

=> To be more

04.

 

Các công ty nhà nước

=>

05.

 

Cơ quan tư nhân

=>

06.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "Scientific research should be carried out and controlled by the governments rather than private companies. Do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Science để áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background