Why is owning a home very crucial to people in some nations? Positive/negative situation?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 15/07/2019 chủ đề lối sống (lifestyle): Why is owning a home very crucial to people in some nations? Positive/negative situation? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trả lời trực tiếp cho 2 câu hỏi trên đề bài đồng thời cho giám khảo nắm sơ hướng mà mình sẽ trình bày bài viết

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ chỉ ra lý do dẫn tới việc này

  • Body 2: Tiếp đó, DOL sẽ giải thích vì sao mình nghĩ đây là một xu hướng tích cực

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã nêu trên

Insert Statement here...
There are multiple motivations for this aspiration, and this is a positive way of thinking.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Why
Idea 1
Establish your social status
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Sign you are successful, ready to settled down, can be relied on Independence from landlord / roommates
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Curfews, rising rents, renovations, ending leases unexpectedly
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Positive
Idea 1
Houses can be a investment 
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Investment for retired age or for inheritance
Idea 2
Improve mental health of owners
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Have a sense of belonging and security

📝 Bài mẫu

In many countries, many young adults

set out to be homeowners
by 30 years old, not opting for renting. I think there are multiple motivations for this
aspiration
, and this is a positive way of thinking.

One of the most important reasons why people do not want to rent houses or apartments is because they are

dependent on landlords or potential roommates
. Owning a home means you are in total control of how your house looks like, how many people it hosts, or even
how many utilities it uses
. Landlords can also throw people out at any moment during their rent or, in many cases, can
break into tenants’ space at their convenience
. Moreover, owning a home also means an
elevated social status
. You are now considered a functional, successful, responsible adult. For most men, you are also considered
a better candidate for marriage
because you are now ready to welcome a new family into your home.

I think, generally, this is a positive development for individuals. Switching from a rented

property
to an owned home benefits individuals financially. Because tenants depend on landlords to control the rent, they usually waste more money renting a place for a long time than owning one. Owned houses are also an
investment
as many houses can gain value over the time that owners stay there. For example, houses in Go Vap District now triple in value compared to what they used to be a decade ago. Another reason why people want to be a homeowner is due to the positive correlation between owning a home and
better mental health
. Owning a home usually means a sign that adults have made it in their lives, which in turn eases the mind of adults. For some, home-owning even means
increased privacy
.

In conclusion, wanting independence from landlords and elevating their social status are reasons people want to own a home. I think this is generally a positive development because it can be a future investment, while also easing individuals’ minds.

(336 words)

📚 Vocabulary

Cập nhật những từ vựng bổ ích thông qua bài mẫu Writing Task 2 ở trên nhé.

Set out to be homeowners
/sɛt aʊt tu bi ˈhoʊˌmoʊnərz/
(verb). Quyết tâm trở thành người có nhà
vocab
Opt for renting
/ˈɑpt fɔr ˈrɛntɪŋ/
(verb). Lựa chọn việc mướn nhà
vocab
Aspiration
/ˌæspəˈreɪʃən/
(noun). Mục tiêu, khát vọng
vocab
To be dependent on landlords or potential roommates
/tu bi dɪˈpɛndənt ɑn ˈlænˌdlɔrdz ɔr pəˈtɛnʃəl ˈruˌmeɪts/
(adj). Phụ thuộc vào chủ nhà hoặc bạn cùng phòng nếu có
To be in total control of something
/tu bi ɪn ˈtoʊtəl kənˈtroʊl ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Hoàn toàn kiểm soát cái gì đó
How much utilities it uses
/haʊ mʌʧ juˈtɪlətiz ɪt ˈjusəz/
(noun). Lượng điện, nước, gas nó sử dụng
vocab
Break into tenants’ space at their convenience
/breɪk ˈɪntu ˈtɛnənts speɪs æt ðɛr kənˈvinjəns/
(verb). Xông vào nhà người thuê nhà bất cứ lúc nào
vocab
Elevated social status
/ˈɛləˌveɪtɪd ˈsoʊʃəl ˈstætəs/
(noun). Địa vị xã hội được nâng cao
vocab
To be considered a functional, successful, responsible adult
/tu bi kənˈsɪdərd ə ˈfʌŋkʃənəl, səkˈsɛsfəl, riˈspɑnsəbəl əˈdʌlt/
(verb). Được xem như một người lớn có ích, thành đạt, có trách nhiệm
vocab
A better candidate for marriages
/ə ˈbɛtər ˈkændədeɪt fɔr ˈmɛrɪʤɪz/
(noun). Một ứng cử viên tốt hơn cho chuyện cưới xin
vocab
Property
/ˈprɑpərti/
(noun). Tài sản (nhà cửa)
Investment
/ɪnˈvɛstmənt/
(noun). Khoản đầu tư
vocab
Gain value over time
/geɪn ˈvælju ˈoʊvər taɪm/
(verb). Tăng giá trị theo thời gian
vocab
Better mental health
/ˈbɛtər ˈmɛntəl hɛlθ/
(noun). Sức khỏe tinh thần tốt hơn
Increased privacy
/ɪnˈkrist ˈpraɪvəsi/
(noun). Tăng tính riêng tư
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

Điền các từ phù hợp vào chỗ trống

 

Mục tiêu, khát vọng -

01.

 

Tăng tính riêng tư -

02.

 

Sức khỏe tinh thần tốt hơn -

03.

 

Khoản đầu tư -

04.

 

Một ứng cử viên tốt hơn cho chuyện cưới xin -

05.

 

Tài sản -

06.

 

Lượng điện, nước, gas -

07.

 

Địa vị xã hội được nâng cao -

08.

Exercise 2:

Những người còn trẻ thường quyết tâm trở thành người có nhà trước tuổi 30.

=> Many young adults

by 30 years old.

 

Anh ấy chọn việc mướn nhà và đem tiền đi đầu tư thay vì mượn tiền ngân hàng để mua nhà.

=> He

and invested his money instead of getting a loan from a bank to buy a house.

 

Phải phụ thuộc vào chủ nhà và bạn cùng phòng là lý do mà đa số mọi người ngại mướn nhà.

=> Having to be

is the reason why most people are deterred from renting.

 

Sở hữu nhà có nghĩa là bạn có toàn quyền quyết định nhà mình sẽ trông như thế nào.

=> Owning a home means you are

how your house looks like.

 

Chủ nhà có thể xông vào nhà người thuê nhà bất cứ lúc nào.

=> Landlords

.

 

Nhà riêng cũng là một khoản đầu tư vì nhiều căn nhà có thể tăng giá trị theo thời gian.

=> Owned houses are also an investment as many houses can

.

 

Bạn được xem như một người lớn có ích, thành đạt, có trách nhiệm.

=> You are now

.

💡 Gợi ý

in total control of

gain value over the time

set out to be homeowners

considered a functional, successful, responsible adult

break into tenants’ space at their convenience

dependent on landlords or potential roommates

opted for renting

Nhiều bài tập hay tháng 07/2019, lưu lại ngay nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "In some countries, owning a home rather than renting one is very important for people. Why might this be the case? Do you think this is a positive or negative situation?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Two-part questions mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background