The site of a school in 2004 and the plan for changes in 2024 - IELTS Writing

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 17/02/2022: The diagrams below show the site of a school in 2004 and the plan for changes to the school site in 2024.

🚀 Đề bài

The site of a school in 2004 and the plan for changes in 2024 - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả bản đồ năm 2004

 • Body 2: Mô tả bản đồ năm 2024

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview:
Idea 1
The most remarkable proposed feature of the school is the addition of one school building and car park
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The number of students in this school is also predicted to increase
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
2004
Idea 1
The school was accessed by a road which directly led to the car park and main entrance to the site
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
There were 2 school buildings which were divided by a path leading to a sports field
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
East & south: there are a lot of trees providing shade for 600 students attending the school
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
2024
Idea 1
1000 students are forecasted to join this school
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
One more car park which is entered via a newly built road starting from the main one
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
School building 3 will replace the sport field
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
No change: the road to the main entrance and the original car park
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The given map illustrates the

layout
of an
educational institution
in 2004 and the projected plan to change the site in 2024.

Overall, it can be seen that the most remarkable proposed feature of the school is the addition of one school building and car park. Accordingly, the number of students in this school is also predicted to increase.

In 2004, the school was accessed by a road which directly led to the car park and main entrance to the site. Regarding

the interior of the school
, there were 2 school buildings which were divided by a path leading to a sports field. To the east and south of this educational site, it is surrounded by a lot of trees providing shade for 600 students attending the school.

1000 students are forecasted to join this school in 2024. Certain

alterations
will be made to the eastern part of the area. Specifically, there will be one more car park which is entered via
a newly built road
starting from the main one. School building 3 will replace the sport field which is projected to
relocate
to the external part near
the shrubbery area
. Noticeably, the road to the main entrance and the original car park will
undergo no change

(208 words)

📚 Vocabulary

Học hỏi thêm từ mới thông qua bài mẫu IELTS Writing Task 1 vừa rồi nhé.

layout
/ˈleɪaʊt/
(noun). bố trí
vocab
educational institution
/ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃənl ˌɪnstɪˈtjuːʃən/
(noun). cơ sở giáo dục
vocab
the shrubbery area
/ðə ˈʃrʌbəri ˈeərɪə/
(noun). khu vực cây bụi
vocab
the interior of the school
/ði ɪnˈtɪərɪər ɒv ðə skuːl/
(noun). bên trong khu vực của trường học
vocab
alteration
/,ɔ:ltə'rei∫n/
(noun). thay đổi
vocab
a newly built road
/ə ˈnjuːli bɪlt rəʊd/
(noun). một con đường mới xây
vocab
to relocate
/tuː ˌriːləʊˈkeɪt/
(verb). di dời, chuyển
vocab
to undergo no change
/tuː ˌʌndəˈgəʊ nəʊ ʧeɪnʤ/
(verb). không thay đổi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

1 Xét về phía bên trong của trường, có 2 dãy nhà học được ngăn cách bởi một con đường dẫn đến sân thể thao.

=> Regarding

of the school, there were 2 school buildings which were divided by a path leading to a sports field.

 

2 Một con đường mới được xây dựng sẽ nâng cao hình ảnh của thị trấn.

=> A

road will enhance the town's image.

 

3 Phần bên ngoài của ngôi nhà của chúng tôi không có sự thay đổi nào kể từ ngày chúng tôi chuyển đến.

=> The exterior part of our house has

since the day we moved in.

 

4 Toà nhà học thứ 3 sẽ thay thế sân thể thao, khu vực được dự kiến sẽ di dời ra khu vực bên ngoài gần chỗ có nhiều cây bụi.

=> School building 3 will replace the sport field which is projected to

to the external part near the shrubbery area.

💡 Gợi ý

undergone no change

newly built

the interior

relocate

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Bố trí

02.

Cơ sở giáo dục

03.

Thay đổi

04.

Khu vực cây bụi

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample The diagrams below show the site of a school in 2004 and the plan for changes to the school site in 2024. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley23