Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 26/03/2022

Chủ đề lối sống (lifestyle) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ trình bày những vấn đề của việc quá yêu nước

 • Body 2: DOL sẽ trình bày những lợi ích của việc yêu nước

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
I think that the demerits of this tendency are eclipsed by its benefits.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Patriotism at its most extreme could be regarded as problematic
Idea 1
Economy
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The loyalty that one may express towards their country is attached to a feeling of superiority => causes an obstruction in international trade
Idea 2
Society
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Every nation enjoys equal standing on a global scale, any country putting itself on a pedestal is detrimental to mutual connectivity => conflict + social exclusion of other minorities => terrorism
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Patriotism can be favorable
Idea 1
Promoting solidarity
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Patriotism plays a crucial role in uniting people living in the same country => value communal senses => a means of protection which safeguards the country from outside terrorists.
Idea 2
Enhancing national independence
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • without national unity, one country may have to accept unfavorable trading conditions => important for a nation to stay independent to avoid adverse effects

📝 Bài mẫu

Certain individuals are of the opinion that issues may occur once people become

patriotic
, especially in extreme cases, which is regarded as an adverse tendency. However, another school of thought opines that it is worthy and advantageous to show
national loyalty
. I think that the demerits of this tendency are eclipsed by its benefits.

To begin with, patriotism at its most extreme could be regarded as problematic due to its detrimental impacts on economic and social aspects. With regard to the former, the loyalty that one may express towards their country is

attached to a feeling of superiority
over other countries. This
causes an obstruction in international trade
as people regard others from different nations as
inferiors
; thus, there is no attempt to be made in commercing and exchanging goods worldwide. Turning to the second idea, it is true that in the modern-day, while every nation
enjoys equal standing on a global scale
, any country putting itself on a pedestal is detrimental to mutual connectivity and often leads to conflict as well as
social exclusion of other minorities
. Such practice, in extreme cases, maybe the primary cause of terrorism around the globe.

However, despite the aforementioned drawbacks, I think that patriotism can be favorable in terms of promoting

solidarity
and enhancing national independence. Firstly, patriotism plays a crucial role in uniting people living in the same country. The majority of citizens, undeniably, would value communal senses, and eventually, national unity could be obtained. In this case, patriotism can be supposed as a means of protection which safeguards the country from outside terrorists. Furthermore, without national unity, one country may have to accept unfavorable trading conditions that can be
dictated
by another country. Thus, it is of paramount importance for a nation to stay independent to avoid adverse effects. For instance, authorities should be aware of the number of goods produced within the country to minimize imported products and consequently be under no control.

In conclusion, although I acknowledge that patriotism, on extreme levels, may be detrimental to a global economy and society, I think that its benefits including enhancing unity and national independence are more considerable.

(357 words)

📚 Vocabulary

Bảng dưới đây trình bày các từ vựng bổ ích được sử dụng trong bài IELTS Task 2 Sample vừa rồi.

patriotic
/ˌpætrɪˈɒtɪk/
(adj). yêu nước
vocab
national loyalty
/ˈnæʃənl ˈlɔɪəlti/
(noun). lòng ái quốc
vocab
to attach to a feeling of superiority
/tuː əˈtæʧ tuː ə ˈfiːlɪŋ ɒv sju(ː)ˌpɪərɪˈɒrɪti/
(verb). gắn liền với cảm giác thượng đẳng
vocab
to cause an obstruction in international trade
/tuː kɔːz ən əbˈstrʌkʃən ɪn ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl treɪd/
(verb). gây trở ngại trong thương mại quốc tế
vocab
inferior
/ɪnˈfɪərɪə/
(noun). người kém cỏi
vocab
to enjoy equal standing on a global scale
/tuː ɪnˈʤɔɪ ˈiːkwəl ˈstændɪŋ ɒn ə ˈgləʊbəl skeɪl/
(verb). được hưởng vị thế bình đẳng trên quy mô toàn cầu
vocab
social exclusion of other minorities
/ˈsəʊʃəl ɪksˈkluːʒən ɒv ˈʌðə maɪˈnɒrɪtiz/
(noun). loại trừ các dân tộc thiểu số khác về mặt xã hội
vocab
solidarity
/ˌsɒlɪˈdærɪti/
(noun). tinh thần đoàn kết
vocab
dictate
/ˈdɪkteɪt/
(verb). ra lệnh
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

1 Lòng trung thành mà một người có thể bày tỏ đối với đất nước của họ gắn liền với cảm giác thượng đẳng hơn các quốc gia khác.

=> The loyalty that one may express towards their country is attached to a feeling of

over other countries.

 

2 Cảm giác thượng đẳng gây ra cản trở trong thương mại quốc tế vì mọi người coi những người khác từ các quốc gia khác nhau như những kẻ thấp kém hơn.

=> A feeling of superiority causes an

in international trade as people regard others from different nations as inferiors.

 

3 Trong thời hiện đại, mọi quốc gia đều được hưởng vị thế bình đẳng trên phạm vi toàn cầu.

=> It is true that in the modern-day, every nation enjoys equal

on a global scale.

 

4 Bất kỳ quốc gia nào tự đặt mình lên trên quốc gia khác đều gây hại cho sự kết nối lẫn nhau và thường dẫn đến xung đột cũng như loại trừ các nhóm thiểu số khác về mặt xã hội.

=> Any country putting itself on a pedestal is detrimental to mutual connectivity and often leads to conflict as well as social

of other minorities.

💡 Gợi ý

exclusion

superiority

standing

obstruction

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào ô trống

01.

Yêu nước

02.

Ra lệnh

03.

Tinh thần đoàn kết

04.

Người kém cỏi

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Some people say patriotism causes problems and is negative overall. Others feel that it is beneficial for society at large. Do the advantages of patriotism outweigh its disadvantages? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background