What are the issues of cities' overpopulation? How to preserve citizens' quality of life? - IELTS Writing

Chủ đề lối sống (lifestyle) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết những tác hại và cách giải quyết vấn đề là gì

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một vài vấn đề mà việc gia tăng nhanh dân số mang lại

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những giải pháp cho vấn đề nêu trên

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết là việc gia tăng nhanh dân số mang lại nhiều tác hại, nhưng cũng có cách để giải quyết nó

Insert Statement here...
I think it brings many detrimental problems to a society, but there are ways to reduce its span and prevent the problem from growing.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Problems
Idea 1
Competition for resources 
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Rising house prices and rents, groceries, education costs → increase crime rates and gap between rich and poor
Idea 2
Degrade in environment → diseases
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Depletion in natural sources and increased disposal → pollution and overpopulation → quicker spread for diseases like COVID, HIV, tuberculosis…
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
Be prepared for the situation
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Build more apartment buildings, schools, prepare better healthcare, develop satellite cities to decentralize urban population
Idea 2
Educate people on safe sex and birth control
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Stop the rapid growth of population → discourage unsafe sex practice → teach children birth control methods → reduce teens pregnancies

📝 Bài mẫu

As

population growth
in urban areas is getting out of hand, and many people wonder about its effects. I think it brings many detrimental problems to society, but there are ways to
reduce its span
and prevent the problem from growing.

Overpopulation in metropolitan areas
brings lots of problems to its
inhabitants
. The first and most immediate problem is
competition for resources
. More people means more housing is in demand. House prices and rents should expect a significant increase within only a few years. Groceries, gas, utilities, and even education costs should also expect the same trend. Moreover, the
accumulation of natural resource depletion
and emitted greenhouse gas problems will lead to pollution. In this environment,
contagious diseases
, such as COVID, HIV, or
tuberculosis
, spread faster than ever.

However, there are measures that governments can take to alleviate the effects and prevent this problem. To

alleviate the effects
, each government needs to be prepared for the worst by investing now. They should build `more apartment buildings, schools, and supermarkets, grow more crops, and improve healthcare systems. One other solution is to
develop satellite cities
to
decentralize the urban population
. To prevent this problem from growing bigger than it already is, schools should educate students on birth control methods and safe sex practices. As a result, this will
prevent unplanned pregnancies
and reduce the rate of population growth.

In conclusion, overpopulation in urban areas is a significant problem because it causes

devastating effects
on society. As a result, governments need to be prepared and implement better sex education for their citizens.

(260 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi từ vựng bổ ích xuất hiện trong bài mẫu IELTS Writing vừa rồi.

Population growth
/ˌpɒpjʊˈleɪʃən grəʊθ/
(noun). Sự gia tăng dân số
vocab
Get out of hand
/gɛt aʊt ɒv hænd/
(verb). Không thể kiểm soát được
Reduce its span
/rɪˈdjuːs ɪts spæn/
(verb). Hạn chế sự lan rộng (của dân số)
Overpopulation in metropolitan areas
/ˌəʊvəˌpɒpjʊˈleɪʃən ɪn ˌmɛtrəˈpɒlɪtən ˈeərɪəz/
(noun). Sự quá tải dân số ở các khu vực thành phố
vocab
Inhabitants
/ɪnˈhæbɪtənts/
(noun). Cư dân
vocab
Competition for resources
/ˌkɒmpɪˈtɪʃən fɔː rɪˈsɔːsɪz/
(noun). Cạnh tranh để có được tài nguyên
vocab
More housing is in demand
/mɔː ˈhaʊzɪŋ ɪz ɪn dɪˈmɑːnd/
(adj). Nhu cầu nhà ở cao hơn
vocab
Accumulation of natural resource depletion
/əˌkjuːmjʊˈleɪʃ(ə)n ɒv ˈnæʧrəl rɪˈsɔːs dɪˈpliːʃən/
(noun). Sự tích tụ của vấn đề về thiếu hụt tài nguyên
vocab
Contagious diseases
/kənˈteɪʤəs dɪˈziːzɪz/
(noun). Bệnh truyền nhiễm
vocab
Tuberculosis
/tju(ː)ˌbɜːkjʊˈləʊsɪs/
(noun). Bệnh lao
vocab
Alleviate the effects
/əˈliːvɪeɪt ði ɪˈfɛkts/
(verb). Giảm nhẹ hậu quả
Develop satellite cities
/dɪˈvɛləp ˈsætəlaɪt ˈsɪtiz/
(verb). Phát triển các thành phố vệ tinh (thành phố xung quanh thành phố lớn)
vocab
Decentralize the urban population
/diːˈsɛntrəlaɪz ði ˈɜːbən ˌpɒpjʊˈleɪʃən/
(verb). Phân bố cư dân thành thị
vocab
Prevent unplanned pregnancies
/prɪˈvɛnt ʌnˈplænd ˈprɛgnənsiz/
(verb). Ngăn việc có thai ngoài ý muốn
vocab
Devastating effects
/ˈdɛvəsteɪtɪŋ ɪˈfɛkts/
(noun). Những hậu quả nghiêm trọng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing Task 2 Sample nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Chúng ta cần phải nghĩ ra một giải pháp trước khi mọi thứ mất kiểm soát.

 

=> It's crucial that we come up with a solution before everything

.

 

 

2 Sự quá tải dân số ở các khu vực thành thị mang lại rất nhiều rắc rối cho cư dân.

 

=>

brings lots of problems to its inhabitants.

 

 

3 Sự cạnh tranh đối với tài nguyên là hệ quả không thể tránh khỏi của sự quá tải dân số.

 

=>

is an inevitable consequence of overpopulation.

 

 

4 Sự tích tụ của vấn đề thiếu hụt tài nguyên và các vấn đề về khí nhà kính sẽ dẫn đến sự ô nhiễm.

 

=> The

and emitted greenhouse gases problems will lead to pollution.

 

 

5 Để giải quyết vấn đề quá tải dân số ở các khu vực thành thị, nhà nước đang phát triển các thành phố vệ tinh.

 

=> In order to address overpopulation in metropolitan areas, the government

.

 

 

6 Bằng việc phát triển các thành phố vệ tinh, chúng ta có thể phân bố dân cư thành thị.

 

=> By developing satellite cities, we can

.

 

 

7 Có nhiều phương pháp tránh thai mà mọi người có thể dùng để ngăn các trường hợp có thai ngoài ý muốn.

 

=> There are many methods of contraception that people can deploy to

.

💡 Gợi ý

prevent unplanned pregnancies

gets out of hand

decentralize the urban population

Overpopulation in metropolitan areas

is developing satellite cities

Competition for resources

accumulation of natural resource depletion

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Sự gia tăng dân số

=>

01.

 

Cư dân

=>

02.

 

Bệnh lao

=>

03.

 

Bệnh truyền nhiễm

=>

04.

 

Những hậu quả nghiêm trọng

=>

05.

 

Hạn chế sự lan rộng (của dân số)

=>

06.

 

Nhu cầu nhà ở cao hơn

=> More housing is

07.

 

Giảm nhẹ hậu quả

=>

08.
the effects

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Rapid population growth in cities has brought with it many problems. What are these problems? How can the quality of life of city residents be maintained?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems, Causes and Solutions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background