Sending messages into space to seek for life is good or not? Discuss and state your opinion - IELTS Writing

Chủ đề khoa học và năng lượng (science and energy) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để giới thiệu cho giám khảo về hai quan điểm và ý kiến của mình

 • Thân bài: 

  • Body 1: Vì DOL đồng tình với việc đi tìm sự sống ngoài trái đất, DOL sẽ chỉ ra một vài lợi ích để ủng hộ cho quan điểm của mình

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những vấn đề không tốt mà việc đi tìm sự sống ngoài trái đất mang lại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết dù là có những nguy hiểm tiềm ẩn nhưng việc đi tìm sự sống ngoài trái đất nhìn chung là có lợi cho con người

Insert Statement here...
Although many people can point out the drawbacks of this action, I think it is generally beneficial to the human race.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Good idea
Idea 1
Understand more about the universe
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Send message to look for ET life → find other celestial bodies (black holes, galaxies, or earth-like planet) → be beneficial for our future
Idea 2
Have time to take necessary actions if aliens do exist
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • By searching for aliens → can be prepared in time (be prepared to skip planets or to fight back in case the species is threatening or learn what they went through)
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Dangerous
Idea 1
We don’t know if the other species are safe or not
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Multiple theories have posited that why we don’t know if aliens exist or not is because they are too powerful → signals cannot reach them (ant vs us analogy) → do not know their intentions → they could be aggressive
Idea 2
Weaker species can also become stronger and turn against humans
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • If we find that there is a weaker species from outer space → that species know our existence → either hide or come to us to learn technology → can become stronger and turn against us (like robots)

📝 Bài mẫu

With the advancement of

space technology
, people are beginning to
venture out to space
to send messages looking for life. Although many people can point out the drawbacks of this action, I think it is generally beneficial to the human race.

Regardless of the search's results, humans can benefit from this advancement. Firstly, by sending signals to space to look for life, scientists can also learn more about the universe. For example, many

celestial bodies
, such as
massive black holes, galaxies, or earth-like planets
, have been discovered when pulsating signals. Secondly, searching for a
sign of life
outside of the Earth can be educational for us. Suppose we find a life that had existed years ago but is now extinct: we can
learn from their extinction
to prevent the same destiny from happening to ourselves. Moreover, if we do
detect signals
from a
superior species
, we then have enough time to prepare ourselves, either to hide from them or to fight back. In both cases, it is rewarding.

However, I have to admit that there are dangers in sending messages into space. One is that we have no way of knowing if the other species is

non-threatening
. Many theories, like the Fermi paradox, have pointed out that the reason why we cannot reach the other species is that it is so intelligent that our signals mean nothing. An analogy often used is that we are ants living on the sidewalk, not knowing that humans exist on the other side. Likewise,
the alien species
might also have the power to exterminate humans if we disturb them. Another drawback is that even if we manage to meet an inferior species, this does not guarantee that it will not become superior to us in the long run. For example, through an
exchange of technology
, it can learn faster than humans, thus ruling our planet.

In conclusion, sending messages to outer space looking for signs of

extraterrestrial life
is without challenges and risks, but it is a decision that would benefit Earthlings.

(339 words)

📚 Vocabulary

Danh sách từ vựng hay sử dụng trong bài Writing IELTS mẫu.

Space technology
/speɪs tɛkˈnɒləʤi/
(noun). Công nghệ vũ trụ
vocab
Venture out to space
/ˈvɛnʧər aʊt tuː speɪs/
(verb). Du hành vũ trụ
vocab
Look for life
/lʊk fɔː laɪf/
(verb). Tìm kiếm sự sống
vocab
Send signals to space
/sɛnd ˈsɪgnlz tuː speɪs/
(verb). Gửi tín hiệu vào vũ trụ
vocab
Celestial bodies
/səˈlɛstiəl ˈbɒdiz/
(noun). Thiên thể (hành tinh, ngân hà, sao chổi,...)
vocab
Massive black holes, galaxies, or earth-like planets
/ˈmæsɪv blæk həʊlz, ˈgæləksiz, ɔː ɜːθ-laɪk ˈplænɪts/
(noun). Các hố đen khổng lồ, thiên hà, hoặc những hành tinh giống trái đất
vocab
Sign of life
/saɪn ɒv laɪf/
(noun). Dấu hiệu sự sống
vocab
Learn from their extinction
/lɜːn frɒm ðeər ɪksˈtɪŋkʃən/
(verb). Học hỏi từ sự tuyệt chủng của họ
vocab
Detect signals
/dɪˈtɛkt ˈsɪgnlz/
(verb). Phát hiện những tín hiệu
vocab
Superior species
/sju(ː)ˈpɪərɪə ˈspiːʃiːz/
(noun). Loài cấp cao hơn
vocab
Non-threatening
/nɒn-ˈθrɛtnɪŋ/
(adj). Không mang tính đe dọa
The alien species
/ði ˈeɪliən ˈspiːʃiːz/
(noun). Các loài ngoài hành tinh
vocab
Exchange of technology
/ɪksˈʧeɪnʤ ɒv tɛkˈnɒləʤi/
(noun). Sự trao đổi công nghệ
Rule our planet
/ruːl ˈaʊə ˈplænɪt/
(verb). Thống trị hành tinh của chúng ta
Extraterrestrial life
/ˌɛkstrətɪˈrɛstrɪəl laɪf/
(noun). Sự sống ngoài trái đất
vocab
Earthlings
/ˈɜrθlɪŋz/
(noun). Người trái đất
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài viết IELTS Task 2 mẫu nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Nó đã được dự đoán rằng công chúng một ngày nào đó có thể du hành vũ trụ với mục đích tiêu khiển.

 

=> It is envisioned that the general public can one day

for recreational purpose.

 

 

2 Các nhà khoa học đang cố gắng tìm kiếm sự sống trên sao hỏa.

 

=> Scientists are trying to

on Mars.

 

 

3 Việc gửi tín hiệu vào vũ trụ tốn rất nhiều tiền.

 

=> It takes a lot of money to

.

 

 

4 Nhiều thiên thể, chẳng hạn như các hố đen khổng lồ, thiên hà, hoặc những hành tinh giống trái đất, đã được phát hiện khi truyền tín hiệu đi.

 

=> Many celestial bodies, such as

, have been discovered when pulsating signals.

 

 

5 Có vẻ như là không có dấu hiệu sự sống trên hành tinh đó.

 

=> There seems to be no

on that planet.

 

 

6 Chúng ta có thể học hỏi từ sự tuyệt chủng của họ để ngăn chặn số phận tương tự xảy ra với chúng ta.

 

=> We can

to prevent the same destiny from happening to ourselves.

💡 Gợi ý

send signals into space

sign of life

massive black holes, galaxies, or earth-like planets

learn from their extinction

venture out into space

look for life

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

01.

Người trái đất

=>

02.

Sự sống ngoài trái đất

=>

03.

Không mang tính đe dọa

=>

04.

Loài cấp cao hơn

=>

05.

Phát hiện những tín hiệu

=>

06.

Công nghệ vũ trụ

=>

07.

Thiên thể (hành tinh, ngân hà, sao chổi,...)

=>

08.

Các loài ngoài hành tinh

=> The

09.

Thống trị hành tinh của chúng ta

=> Rule

10.

Sự trao đổi công nghệ

=>

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley34 Sau sample "Many scientists believe that seeking out life by sending messages into space is a good idea while others feel that it is dangerous. Discuss both views and give your opinion", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Science and Energy.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background