Different sources of air pollutants in the UK from 1990 to 2005

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 28/02/2022: The graph below shows different sources of air pollutants in the UK from 1990 to 2005. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Different sources of air pollutants in the UK - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu của Total Air Pollutants và Industry

 • Body 2: Mô tả số liệu của Households và Transport

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Air pollution sources had a tendency to decrease - except for Transport which remained constant
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Households was the least significant contributor - industry was the main producer of air pollutants
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Total Air Pollutants và Industry
Idea 1
Total Air Pollutants
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A clear downtrend: 7 => 5 million tonnes by 2005
Idea 2
Industry
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 1990: 5.5 million tonnes => experienced a significant plunge (1993 - 1996) - decreased by 2 million tonnes, before reaching the bottom at 2 million tonnes around 10 years later.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Households và Transport
Idea 1
Households
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • decreased minimally: nearly 0.8 million tonnes over 15 years
Idea 2
Transport
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • remained constant at about 0.8 million tonnes

📝 Bài mẫu

The graph displays the different factors that caused

air pollution
in the UK from 1990 to 2005.

Overall, air pollution sources

had a tendency to decrease
throughout the studied period,
except for
Transport which remained constant. Additionally, whereas Households was the least significant contributor, industry was the main producer of air pollutants.

First, the figure of Total Air Pollutants showed a clear downtrend over the 15-year period,

plummeting
from about 7 to about 5 million tonnes by 2005. Of all the factors, Industry
accounted for
approximately 5.5 million tonnes in 1990. However, this figure
experienced a significant plunge
, especially during 1993 - 1996, in which it decreased by 2 million tonnes, before reaching the bottom at 2 million tonnes around 10 years later.

In comparison, at 1 million tonnes, Households and Transport’s figures were 6 times less than the number of Industry at the beginning of the research. Despite slight fluctuations, Household contributions decreased minimally over time, by nearly 0.8 million tonnes over 15 years. Finally, in contrast to the other factors, the figures of Transport remained

constant
at about 0.8 million tonnes throughout the studied period.

(187 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi những từ vựng mới được sử dụng trong bài viết mẫu IELTS Writing ở trên.

air pollution
/eə pəˈluːʃən/
(noun). ô nhiễm không khí
vocab
to have a tendency to decrease
/tuː hæv ə ˈtɛndənsi tuː ˈdiːkriːs/
(verb). có xu hướng giảm
vocab
except for
/ɪkˈsɛpt fɔː/
(preposition). ngoại trừ
vocab
constant
/ˈkɒnstənt/
(adj). không thay đổi
vocab
to plummet
/tuː ˈplʌmɪt/
(verb). giảm mạnh
vocab
to account for
/tuː əˈkaʊnt fɔː/
(verb). chiếm
vocab
to experience a significant plunge
/tuː ɪksˈpɪərɪəns ə sɪgˈnɪfɪkənt plʌnʤ/
(verb). có một đợt tụt dốc đáng kể
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn về ô nhiễm không khí sẽ giúp giảm thiểu mưa axit.

=> Stricter controls on

would help to reduce acid rain.

 

2 Các nguồn ô nhiễm không khí có xu hướng giảm dần trong suốt thời gian nghiên cứu.

=> Air pollution sources had a

to decrease throughout the studied period.

 

3 Mọi người đều đến muộn, ngoại trừ Richard.

=> Everyone was late,

Richard.

 

4 Thiết bị phải được bảo quản ở nhiệt độ không đổi.

=> The equipment should be stored at a

temperature.

💡 Gợi ý

air pollution

except for

tendency

constant

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

01.

Giảm mạnh

02.

Chiếm

03.

Tụt dốc

04.

Không thay đổi

Ôn nhiều từ vựng qua IELTS Writing Sample task 2 ngày 28/02/2022 ngay nhé!

Các đề thi viết task 1 chọn lọc tháng 02/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample The graph below shows different sources of air pollutants in the UK from 1990 to 2005. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background