Do the benefits that exchange programs offer for high schoolers outweigh the drawbacks?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 06/01/2019 chủ đề giáo dục (education): Do the benefits that exchange programs offer for high schoolers outweigh the drawbacks? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết những Advantages (lợi ích) và Disadvantages (tác hại) của vấn đề là gì

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra những lợi ích mà việc du học trao đổi mang lại

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra một vài tác hại của việc du học trao đổi đối với học sinh

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình là du học trao đổi có rất nhiều lợi ích đối với học sinh và nên được thực hiện

Insert Statement here...
International exchange programs would benefit teenagers in high school.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Advantages
Idea 1
Exchange culture
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Expose themselves to new cultures → promote their own culture while learning about others → new perspectives into their own
Idea 2
Build their independence
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Study abroad for a year → sometimes it’s the first time buying groceries, cooking, doing laundry → becoming more independent
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disadvantages
Idea 1
Disrupt one’s studies in home country
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Difference in curriculum (some countries don’t teach the same subject or at a different level) → harder to adjust when come back
Idea 2
Reverse culture shock
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many people after a time studying abroad find it harder to adjust to their own culture → some even despise it in extreme cases (from a developed country to a developing one)

📝 Bài mẫu

Nowadays, as many are implementing

international exchange programs
, people start to ponder whether this is a positive development. In my opinion, the advantages far outweigh the disadvantages.

International exchange programs benefit both

students in the host country
and those from abroad in many ways. One significant advantage is the
cultural exchange between both parties
. Students from abroad
find themselves exposed to different cultures
, while local students can learn how to introduce and promote theirs sincerely. Another benefit is that abroad students can
build their independence
through this program. Many abroad students
live alone or stay in schools’ dorms
with other local students. Sometimes, this will be the first time they buy groceries, cook, or do laundry without the help of family. These experiences will shape their independence over time.

However, there are some minor disadvantages to this program that many should take into consideration. At a high school level, a year of international exchange means a potential

disruption in one’s studies
. For example, a Vietnamese
curriculum
differs much from an American one, which means Vietnamese students would
miss out on subjects
like literature when studying abroad. Moreover, a study abroad program might cause a
reverse culture shock
on students when they return. This phenomenon describes a person finding it difficult to
adjust to one’s own culture
after a time in other countries. In
extreme cases
, usually occur when students study abroad in a developed country and return to a developing one, they can
exhibit hatred for their own culture
.

In conclusion, I understand that the international exchange program is not exactly for any high school students due to its potential harms. However, its advantages to both students from host countries and students from abroad far outweigh the disadvantages.

(288 words)

📚 Vocabulary

International exchange program
/ˌɪntərˈnæʃənəl ɪksˈʧeɪnʤ ˈproʊˌgræm/
(noun). Chương trình trao đổi quốc tế
vocab
Students in the host country
/ˈstudənts ɪn ðə hoʊst ˈkʌntri/
(noun). Học sinh ở nước chủ nhà
Cultural exchange between both parties
/ˈkʌlʧərəl ɪksˈʧeɪnʤ bɪˈtwin boʊθ ˈpɑrtiz/
(noun). Trao đổi văn hóa giữa 2 bên
vocab
Find themselves exposed to different cultures
/faɪnd ðɛmˈsɛlvz ɪkˈspoʊzd tu ˈdɪfərənt ˈkʌlʧərz/
(verb). Được tiếp xúc với những nền văn hóa khác nhau
vocab
Build their independence
/bɪld ðɛr ˌɪndɪˈpɛndəns/
(verb). Hình thành tính tự lập
vocab
Live alone or stay in schools’ dorms
/lɪv əˈloʊn ɔr steɪ ɪn skulz dɔrmz/
(verb). Sống một mình hoặc ở trong ký túc xá của trường
vocab
Disruption in one’s studies
/dɪsˈrʌpʃən ɪn wʌnz ˈstʌdiz/
(noun). Sự xáo trộn trong việc học
Curriculum
/kəˈrɪkjələm/
(noun). Chương trình học
vocab
Miss out on subjects
/mɪs aʊt ɑn ˈsʌbʤɪkts/
(verb). Bỏ lỡ các môn học
Reverse culture shock
/rɪˈvɜrs ˈkʌlʧər ʃɑk/
(noun). Sốc văn hóa ngược
Adjust to one’s own culture
/əˈʤʌst tu wʌnz oʊn ˈkʌlʧər/
(verb). Thích nghi với văn hóa của chính mình
Extreme cases
/ɛkˈstrim ˈkeɪsəz/
(noun). Trường hợp cực đoan
A developed country and a developing one
/ə dɪˈvɛləpt ˈkʌntri ænd ə dɪˈvɛləpɪŋ wʌn/
(noun). Quốc gia đã phát triển và đang phát triển
vocab
Exhibit hatred for their own culture
/ɪgˈzɪbɪt ˈheɪtrəd fɔr ðɛr oʊn ˈkʌlʧər/
(verb). Ghét văn hóa của chính mình

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Các học sinh sẽ được tiếp xúc với những nền văn hóa khác nhau khi du học nước ngoài.

 

=> Students will

studying abroad.

 

 

2 Nhiều du học sinh sống một mình hoặc sống ở ký túc xá với những học sinh địa phương khác.

 

=> Many abroad students

with other local students.

 

 

3 Ở cấp độ THPT, một năm học chương trình trao đổi nghĩa là việc học của người đó sẽ bị xáo trộn.

 

=> At a high school level, a year of international exchange means

.

 

 

4 Đây là những môn học rất quan trọng. Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ chúng đâu.

 

=> These are really important subjects. You wouldn't want to

.

 

 

5 Hiện tượng này mô tả một người gặp khó khăn trong việc thích nghi với nền văn hóa của chính mình sau một thời gian ở nước khác.

 

=> This phenomenon describes a person finding it difficult to

after a time in other countries.

 

 

6 Mỹ là quốc gia đã phát triển và Việt Nam là quốc gia đang phát triển.

 

=> America is

and Vietnam is a developing one.

 

 

7 Những người mà đã quen thuộc với văn hóa của nước khác có thể thậm chí ghét văn hóa của chính nước mình.

 

=> Those who have accustomed to other countries' culture can even

.

💡 Gợi ý

miss out on them

find themselves exposed to different cultures

a potential disruption in one’s studies

a developed country

exhibit hatred for their own culture

adjust to one’s own culture

live alone or stay in schools’ dorms

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Chương trình học

=>

01.

 

Sốc văn hóa ngược

=> Reverse

02.

 

Trường hợp cực đoan

=>

03.

 

Học sinh ở nước chủ nhà

=> Students in the

04.

 

Chương trình trao đổi quốc tế

=>

05.
program

 

Hình thành tính tự lập

=> Build their

06.

 

Trao đổi văn hóa giữa 2 bên

=>

07.
between both parties

Bài mẫu hay tham khảo tháng 01/2019.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley20 Sau sample "Some educationalists think international exchange programs would benefit teenagers in high school. Do the advantages of this outweigh the disadvantages?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing Task 2 dạng Advantages and Disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley22

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background