Why visitors to art exhibitions have been decreasing slowly. How to solve? - IELTS Writing

Chủ đề giải trí (entertainment) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết những Causes (nguyên nhân) và Solutions (giải pháp) của vấn đề

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một nguyên nhân của vấn đề như tiền phí tham quan và sự cạnh tranh từ các loại hình giải trí khác...

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những giải pháp cho vấn đề như đưa ra các chính sách giảm giá...

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, nêu ra các nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề

Insert Statement here...
In many countries, visitors to art galleries have been declining steadily. Although there are many reasons for this phenomenon, solutions to improve this problem are feasible.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Causes
Idea 1
Expensive tickets
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Famous art galleries around the world are charging too high for a ticket → many people cannot afford or for tourists, they would prefer to visit other attractions that are free
Idea 2
People have other entertainment forms
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many people feel art galleries are only for artists and the elite class → would prefer to seek entertainment in movie theaters, coffee shops, or bookstores
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
Normalize going to art galleries
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Schools can plan excursions to art galleries (esp contemporary art museums) → instill an interest in art for students → future generation will appreciate art galleries more
Idea 2
Discount of some forms
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many art galleries have “pay as you wish” days, or have discounts for students, locals, senior citizens → attract more people to art galleries

📝 Bài mẫu

Nowadays, there has been a drop in the number of people visiting art galleries. Although I think there are many reasons for this phenomenon, solutions to improve this problem are feasible.

There are many reasons why I think that people are not interested in going to art galleries anymore. Firstly, the most famous art galleries

charge visitors for an admission ticket
or some form of
entry fee
. Because of this, many people hesitate to visit the galleries. This mindset especially applies to foreign tourists because they would rather
spend time at other attractions
. Secondly, young people nowadays have various entertainment forms to choose from, leading to art galleries receiving less attention than before. Many people also feel that these places are
only for the elites or artistic people
, so they would prefer to
seek entertainment
in movie theaters, coffee shops, or bookstores.

Regardless of the reasons, there are many solutions that both art galleries’ owners and society can take to

attract more visitors
. Firstly, schools can
plan more excursions to art gallerie
s, especially contemporary art exhibitions, to
instill an interest in art in students
. For example, schools can ask students to take notes while touring the gallery, then ask them to submit a summary of what they thought of the
art pieces
there. Secondly, art galleries should
give out more discounts
to the audience that are most likely to volunteer their time, such as senior citizens, students, or foreign tourists. For example, many famous art galleries and museums worldwide hold a “pay as you wish” day, where visitors can pay as little as one US cent for their visit. As a result, more people would willingly go to see art galleries.

In conclusion, I believe there are many reasons why people are

reluctant to pay a visit
to art galleries. However, there are solutions that both owners and schools can adopt to tackle this problem.

(315 words)

📚 Vocabulary

Danh sách từ vựng hữu ích xuất hiện trong bài mẫu Writing Task 2 ở trên.

Charge visitors for an admission ticket
/ʧɑrʤ ˈvɪzətərz fɔr ən ædˈmɪʃən ˈtɪkət/
(verb). Thu tiền vé tham quan của khách
vocab
Entry fee
/ˈɛntri fi/
(noun). Phí vào cổng
vocab
This mindset especially applies to foreign tourists
/ðɪs ˈmaɪndˌsɛt əˈspɛʃli əˈplaɪz tu ˈfɔrən ˈtʊrəsts/
(verb). Suy nghĩ này đặc biệt đúng với khách du lịch nước ngoài
vocab
Spend time at other attractions
/spɛnd taɪm æt ˈʌðər əˈtrækʃənz/
(verb). Dành thời gian ở những điểm tham quan khác
vocab
To have various entertainment forms to choose from
/tu hæv ˈvɛriəs ˌɛntərˈteɪnmənt fɔrmz tu ʧuz frʌm/
(verb). Có nhiều loại hình giải trí để chọn lựa
Receive less attention
/rəˈsiv lɛs əˈtɛnʃən/
(verb). Nhận được ít sự quan tâm hơn
Only for the elites or artistic people
/ˈoʊnli fɔr ði ɪˈlits ɔr ɑrˈtɪstɪk ˈpipəl/
(adv). Chỉ dành cho người thượng lưu hoặc yêu thích nghệ thuật
vocab
Seek entertainment
/sik ˌɛntərˈteɪnmənt/
(verb). Tìm sự giải trí
Attract more visitors
/əˈtrækt mɔr ˈvɪzətərz/
(verb). Thu hút nhiều khách tham quan hơn
Plan more excursions to art galleries
/plæn mɔr ɪkˈskɜrʒənz tu ɑrt ˈgæləriz/
(verb). Tổ chức những buổi dã ngoại đến các phòng tranh
vocab
Instill an interest in art in students
/ɪnˈstɪl ən ˈɪntrəst ɪn ɑrt ɪn ˈstudənts/
(verb). Tạo sự hứng thú đối với nghệ thuật cho học sinh
vocab
Art pieces
/ɑrt ˈpisəz/
(noun). Những tác phẩm nghệ thuật
vocab
Give out more discounts
/gɪv aʊt mɔr dɪˈskaʊnts/
(verb). Đưa ra nhiều khuyến mãi
vocab
To be reluctant to pay a visit
/rɪˈlʌktənt tu peɪ ə ˈvɪzət/
(adj). Không muốn tham quan

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing mẫu nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Bảo tàng này không thu tiền vé tham quan của khách.

 

=> This museum doesn't

.

 

 

2 Biết rằng họ sẽ bị thu phí, nhiều người không thật sự muốn tham quan các phòng triển lãm. Suy nghĩ này đặc biệt đúng với các du khách nước ngoài.

 

=> Knowing that they will be charged, people hesitate to visit the galleries.

.

 

 

3 Người trẻ ngày nay có nhiều hình thức giải trí để lựa chọn.

 

=> Young people nowadays

.

 

 

4 Nhiều người cũng cảm thấy là những nơi này chỉ dành cho giới thượng lưu hoặc những người yêu thích nghệ thuật.

 

=> Many people also feel that these places are

.

 

 

5 Trường học có thể tổ chức những buổi dã ngoại đến các phòng tranh để tạo sự hứng thú đối với nghệ thuật cho học sinh.

 

=> Schools can

to instill an interest in art in students.

 

 

6 Là một giáo viên dạy nghệ thuật, anh ấy đã truyền được sự hứng thú với nghệ thuật cho nhiều học sinh.

 

=> As an art teacher, he has managed to

.

 

 

7 Có nhiều lý do vì sao mọi người thường không muốn tham quan các phòng trưng bày nghệ thuật.

 

=> There are many reasons why people are

.

💡 Gợi ý

only for the elites or artistic people

This mindset especially applies to foreign tourists

plan more excursions to art galleries

charge visitors for an admission ticket

instill an interest in art in many of his students

have various entertainment forms to choose from

reluctant to pay a visit to art galleries

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Phí vào cổng

=>

01.

 

Những tác phẩm nghệ thuật

=>

02.

 

Tìm sự giải trí

=>

03.

 

Nhận được ít sự quan tâm hơn

=> Receive

04.

 

Đưa ra nhiều khuyến mãi

=> Give out more

05.

 

Dành thời gian ở những điểm tham quan khác

=> Spend time at other

06.

 

Thu hút nhiều khách tham quan hơn

=>

07.
more visitors

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "In many countries, visitors to art galleries has been declining steadily. What are the reasons for this? What could be done to improve this development?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problem, Causes and Solutions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Entertainment mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background