Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 09/01/2022

Chủ đề thức ăn & đồ uống (food & drinks) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL đưa ra lý do giải thích vấn đề hàng triệu tấn thực phẩm bị lãng phí trên khắp thế giới.

 • Body 2: DOL đề xuất một số giải pháp giải quyết vấn đề hàng triệu tấn thực phẩm bị lãng phí trên khắp thế giới.

Kết bài: DOL tóm lược lại lý do của vấn đề hàng triệu tấn thực phẩm bị lãng phí trên khắp thế giới là sự mất giá và dư thừa thực phẩm, và một số giải pháp hiệu quả là nâng cao nhận thức về tiêu dùng thực phẩm và phạt tiền đối với những người thải quá nhiều thực phẩm thừa.

Insert Statement here...
While there are a host of reasons contributing to this issue, I believe that there are a great number of feasible solutions to tackle it.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reasons
Idea 1
The devaluation of food items
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Food is not a rarity but rather something that exists in abundance, especially in developed countries
Idea 2
The proliferation of consumerism => people do not see food as a survival necessity but as a form of entertainment => products that are not eaten must be discarded
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
Governments should raise consumer’s awareness on conscious consumption of food items
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Implementing a fine for households which discard food more than the average dumping rate
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The increasing amount of

food waste
the world over has become a grave problem that needs to be addressed urgently. While there are a host of reasons contributing to this issue, I believe that there are a great number of feasible solutions to tackle it.

The growing amount of discarded food can be

ascribed
to the
devaluation
of food items, which roots from the improving living standards. Nowadays, food is not a
rarity
but rather something that exists in abundance in many countries, especially in developed ones. The proliferation of
consumerism
has led to a surplus of foodstuffs, which means that people do not see it as a survival necessity but as a form of entertainment. Old money and new money alike buy food without thinking about its use and their
food consumption rate
, and as a result, products that are not eaten must be discarded.

To address this problem, definite actions need to be taken. To start with, governments should

raise consumer’s awareness
on conscious consumption of food items. Citizens should be taught how not to overbuy and overconsume, and instead
reuse leftovers
or portion their meals accordingly. This could be aided by the use of educational television programs or community campaigns hosted by local authorities and institutions. Secondly,
implementing a fine
for households which discard food more than the average dumping rate. What the government can do is
to introduce a reasonable quota of food waste
that each individual can discharge and
levy a tax
on those who exceed their quota. The accumulated fine can be used to process garbage food.

In conclusion, while there are several reasons behind the waste of food, namely consumer’s depreciation and food surplus, this problem can be alleviated by applying suitable measures like enhancing conscious food consumption awareness and imposing fines on heavy dumpers.

(302 words)

📚 Vocabulary

Các từ vựng xuất hiện ở bài IELTS Writing Task 2 sample vừa rồi được liệt kê trong bảng dưới đây.

food waste
/fuːd weɪst/
(noun). thức ăn thừa
vocab
to ascribe to something
/tuː əsˈkraɪb tuː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). đổ cho, gán cho, quy cho
vocab
devaluation
/ˌdiːvæljʊˈeɪʃən/
(noun). tụt giá
vocab
rarity
/ˈreərɪti/
(noun). việc hiếm có
vocab
consumerism
/kənˈsjuːmərɪz(ə)m/
(noun). chủ nghĩa tiêu dùng
vocab
food consumption rate
/fuːd kənˈsʌm(p)ʃən reɪt/
(noun). tỷ lệ tiêu thụ thực phẩm
vocab
to raise consumer’s awareness
/tuː reɪz kənˈsjuːməz əˈweənəs/
(verb). nâng cao nhận thức của người tiêu dùng
vocab
to reuse leftovers
/tuː riːˈjuːz ˈlɛftˈəʊvəz/
(verb). tái sử dụng thức ăn thừa
vocab
to implement a fine
/tuː ˈɪmplɪmənt ə faɪn/
(verb). áp dụng một khoản tiền phạt
vocab
to introduce a reasonable quota of food waste
/tuː ˌɪntrəˈdjuːs ə ˈriːznəbl ˈkwəʊtə ɒv fuːd weɪst/
(verb). đưa ra một hạn ngạch rác thải thực phẩm hợp lý
vocab
to levy a tax
/tuː ˈlɛvi ə tæks/
(verb). đánh thuế
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

1 Những gì chính phủ có thể làm là đưa ra một hạn ngạch hợp lý đối với rác thải thực phẩm mà mỗi cá nhân có thể thải ra và đánh thuế đối với những rác thải vượt quá hạn ngạch của họ.

=> What the government can do is to

that each individual can discharge and levy a tax on those who exceed their quota.

 

2 Tình trạng lượng rác thải thực phẩm ngày càng gia tăng trên toàn thế giới đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết gấp.

=> The increasing amount of

the world over has become a grave problem that needs to be addressed urgently.

 

3 Số lượng thực phẩm bị loại bỏ ngày càng tăng có thể là nguyên nhân dẫn đến sự tụt giá của các mặt hàng thực phẩm.

=> The growing amount of discarded food can be ascribed to the

of food items.

 

4 Ngày nay, thực phẩm không phải là của hiếm mà là thứ tồn tại rất nhiều ở nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia phát triển.

=> Nowadays, food is not a

but rather something that exists in abundance in many countries, especially in developed ones.

💡 Gợi ý

introduce a reasonable quota of food waste

devaluation

rarity

food waste

Exercise 2:

QUIZ 1/4

Tỷ lệ tiêu thụ thực phẩm

=> food __________ rate

consumption

0% chọn

assumption

0% chọn

devaluation

0% chọn

What is the synonym of raise?

 

Governments should raise consumer’s awareness on conscious consumption of food items.

He _________ his failure to bad luck.

The government should implement a fine for households which _________ food more than the average dumping rate.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Every day, millions of tons of food are wasted all over the world. Why do you think this is happening? And how can we solve this problem? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Food & Drinks.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background