What are the drawbacks of illiteracy? What should the government do

Bài mẫu IELTS Writing task 2 ngày 05/01/2022 chủ đề giáo dục (education): Despite the increased access to education, a significant number of people cannot read or write. What should the government do? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL nói về những bất lợi khi không biết đọc và viết.

 • Body 2: DOL đưa ra những biện pháp để giải quyết vấn đề nhiều người không biết đọc và viết.

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình là việc thiếu các kỹ năng cơ bản như đọc hoặc viết sẽ dẫn đến những trở ngại lớn trong con đường sự nghiệp và tiếp thu kiến thức của một người. Tuy nhiên, một số biện pháp có thể được thực hiện để giúp người mù chữ có cơ hội bình đẳng trong cuộc sống thông qua giáo dục phổ cập và cơ sở hạ tầng liên quan đến giáo dục.

Insert Statement here...
This essay will discuss the disadvantages as well as how this grave issue can be tackled.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Disadvantages of not being able to read or write
Idea 1
Limit one’s accessibility to general knowledge
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Written sources of information still account for the majority of knowledge
Idea 2
Illiteracy can put one at great disadvantages at work where written messages play a crucial role in day-to-day communication
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • white-collar positions require the ability to perform basic office tasks => illiterate people would not be qualified => are tied to blue-collar
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
Ensuring universal education
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Basic classes that teach reading and writing should be openly accessible
Idea 2
Infrastructure concerning education needs to be constructed and improved
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The 21st century has witnessed the growth of universal education, yet many are suffering from

illiteracy
. This essay will discuss the disadvantages as well as how this grave issue can be tackled.

As a matter of course, not being able to read or write will

limit one’s accessibility to general knowledge
. Nowadays, written sources of information still account for the majority of knowledge. Take signposts, for example, the best option on the road for a driver to rely on to locate his whereabouts are road signs. However, with these being written signs, people who are unable to read have to find counterintuitive alternatives to look for directions. Moreover, illiteracy can put one at a great disadvantage at work where written messages play a crucial role in
day-to-day communication
. What most
white-collar
positions require these days is the ability to perform basic office tasks such as typing. This means that illiterate people would not be qualified for any of these jobs, and consequently, are tied to
blue-collar
, low-paid posts.

Nevertheless, there are a number of solutions that can be applied to alleviate this issue. First,

ensuring universal education
will play a significant role in the fight against illiteracy. Basic classes that teach reading and writing should be openly accessible for citizens of all ages, especially the disadvantaged or
ethnic minority groups
. Furthermore, infrastructure concerning education such as schools and roads needs to be constructed and improved in a way that people in all places can gain access to educational institutions easily. In Vietnam, many ethnic children have lost their right to learn due to poor road conditions; therefore,
infrastructure
should be one of the first areas that need fixing.

The lack of fundamental skills such as reading or writing certainly results in major

setbacks
in one’s knowledge and career path. Yet changes can be made to enable the illiterate
to stand an equal chance
in life through universal education and education-related infrastructure.

(327 words)

📚 Vocabulary

Bảng dưới đây liệt kê các từ vựng hay được sử dụng trong bài mẫu Writing IELTS vừa rồi.

illiteracy
/ɪˈlɪtərəsi/
(noun). nạn mù chữ, tình trạng thất học
vocab
to limit one’s accessibility to general knowledge
/tuː ˈlɪmɪt wʌnz əkˌsɛsɪˈbɪlɪti tuː ˈʤɛnərəl ˈnɒlɪʤ/
(verb). hạn chế khả năng tiếp cận kiến thức chung của một người
vocab
day-to-day communication
/ˈdeɪtəˈdeɪ kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən/
(noun). giao tiếp hàng ngày
vocab
white-collar
/ˈwaɪtˈkɒlə/
(adj). [thuộc] công chức (không phải là công nhân)
vocab
blue-collar
/bluː-ˈkɒlə/
(adj). [thuộc] lao động chân tay
vocab
to ensure universal education
/tuː ɪnˈʃʊə ˌjuːnɪˈvɜːsəl ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən/
(verb). đảm bảo phổ cập giáo dục
vocab
ethnic minority group
/ˈɛθnɪk maɪˈnɒrɪti gruːp/
(noun). nhóm dân tộc thiểu số
vocab
infrastructure
/ˈɪnfrəˌstrʌkʧə/
(noun). cơ sở hạ tầng
vocab
setback
/ˈsɛtbæk/
(noun). khó khăn, trở ngại
vocab
to stand an equal chance
/tuː stænd ən ˈiːkwəl ʧɑːns/
(verb). có cơ hội bình đẳng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Task 2 nhé!

Exercise 1

1 Thế kỷ 21 đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của giáo dục phổ cập, tuy nhiên nhiều người vẫn đang bị mù chữ.

=> The 21st century has witnessed the growth of universal education, yet many are suffering from

.

 

2 Cần nhiều tiền hơn để xây dựng lại cơ sở hạ tầng đang trong tình trạng tệ hại của các vùng nông thôn của quốc gia.

=> More money is needed to save the crumbling

of the nation's rural areas.

 

3 Sự ủng hộ chính trị của ông chủ yếu đến từ các công nhân lao động.

=> His political support comes mainly from

workers.

 

4 Tất nhiên, không thể đọc hoặc viết sẽ hạn chế khả năng tiếp cận kiến thức chung của một người.

=> As a matter of course, not being able to read or write will limit one’s accessibility to

.

💡 Gợi ý

general knowledge

illiteracy

infrastructure

blue-collar

Exercise 2

QUIZ 1/4

[thuộc] công chức (không phải là công nhân)

=> ____________ workers

blue-collar

0% chọn

white-collar

0% chọn

grey-collar

0% chọn

What is the synonym of limit in the phrase to limit one’s accessibility to general knowledge ?

Illiteracy can put one at great disadvantages at work where written messages play a ______ role in day-to-day communication.

Basic classes that teach reading and writing should be openly __________ for citizens of all ages, especially the disadvantaged or ethnic minority groups.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Despite the increased access to education, a significant number of people cannot read or write. What are the disadvantages and what action should the government take? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems-Causes-Solutions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background