The decline in crimes is thanks to technological advancements. Agree/disagree? - IELTS Writing

Chủ đề tội phạm (crime) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

  • Body 1: DOL nói về việc các chương trình và thiết bị công nghệ cao đã giúp giải quyết các trường hợp phạm tội nhanh hơn và chính xác hơn.

  • Body 2: DOL nói về lợi ích thứ 2 của công nghệ hiện đại là khả năng ngăn chặn tội phạm.

Kết bài: DOL tóm lược lại 2 lợi ích cơ bản của công nghệ hiện đại trong việc giải quyết tội phạm.

Insert Statement here...
In my opinion, technology supports law enforcers in restraining and solving criminal activities.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Advantage 1:
Idea 1
High-tech gears and programs have helped solve cases faster and more accurately
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • In case of milder offenses => CCTV cameras can help the police identify the lawbreaker
  • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • For serious felonies => technological advances play an important role in bringing justice to the victims (example: DNA technology)
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Advantage 2:
Idea 1
The ability to prevent crimes
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • Released convicts will usually be forced to wear a GPS tracking device and be put on a watchlist => criminals will have to rethink their plans of recidivism

📝 Bài mẫu

With

technological advancements
come numerous benefits, one of which being
the decrease in crime rate
. In my opinion, technology supports
law enforcers
in restraining and solving criminal activities.

First and foremost, nowadays,

high-tech gears
and programs have helped solve cases faster and more accurately. In case of milder offenses, such as burglary,
CCTV cameras
can help the police identify the lawbreaker through his captured images, whereas in the past, law enforcers had to rely on
memory portraits from witnesses
, which could often be inaccurate. For serious
felonies
, technological advances play an important role in
bringing justice to the victims
. To illustrate, in Texas, a 35-year-old cold case has just been solved using DNA technology. The 1986 murder was thought to be hopeless as the technology back then did not allow for DNA analysis, yet three decades later, justice was found thanks to innovations in crime science.

Another advantage of technological developments is its ability to prevent crimes. What this means is that through the use of technology, crime attempts can be deterred. For example,

released convicts
will usually be forced to wear a GPS tracking device and be put on a watchlist. Thanks to this, criminals will have to rethink their plans of
recidivism
as they could be busted easily and
sent to jail.
Compared to the old days, those who have done their sentences were free to do whatever they wanted, leading to high recidivism rates.

To conclude, with the power in

curbing
potential criminal activities and crime-solving, the reduction of crimes can be attributed to technological developments.

(263 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi nghĩa các từ xuất hiện trong bài IELTS Writing Task 2 Sample Essay ở trên.

technological advancement
/ˌtɛknəˈlɒʤɪk(ə)l ədˈvɑːnsmənt/
(noun). tiến bộ công nghệ
vocab
the decrease in crime rate
/ðə ˈdiːkriːs ɪn kraɪm reɪt/
(noun). tỷ lệ tội phạm giảm
vocab
law enforcer
/lɔː ɪnˈfɔːsə/
(noun). người thực thi pháp luật
vocab
high-tech gear
/haɪ-tɛk gɪə/
(noun). thiết bị công nghệ cao
vocab
CCTV camera
/siː-siː-tiː-viː ˈkæmərə/
(noun). camera quan sát
vocab
memory portraits from witnesses
/ˈmɛməri ˈpɔːtrɪts frɒm ˈwɪtnɪsɪz/
(noun). sự nhớ lại của các nhân chứng về chân dung tội phạm
vocab
felony
/ˈfɛləni/
(noun). trọng tội
vocab
to bring justice to the victims
/tuː brɪŋ ˈʤʌstɪs tuː ðə ˈvɪktɪmz/
(verb). mang lại công lý cho các nạn nhân
vocab
released convicts
/rɪˈliːst ˈkɒnvɪkts/
(noun). những người bị kết án được thả
vocab
recidivism
/rɪˈsɪdɪvɪzm/
(noun). tái phạm
vocab
to send to jail
/tuː sɛnd tuː ʤeɪl/
(verb). đưa vào tù
vocab
to curb
/tuː kɜːb/
(verb). ngăn chặn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

1 Những tiến bộ công nghệ mang lại nhiều lợi ích, một trong số đó là việc giảm tỷ lệ tội phạm.

=> With technological advancements come numerous benefits, one of which being

.

 

2 Với sức mạnh trong việc ngăn chặn các hoạt động tội phạm tiềm ẩn và giải quyết tội phạm, sự phát triển của công nghệ có thể có ích trong việc giảm thiểu tội phạm.

=> With the power in

potential criminal activities and crime-solving, the reduction of crimes can be attributed to technological developments.

 

3 Công nghệ hỗ trợ những người thực thi pháp luật trong việc kiềm chế và giải quyết các hoạt động tội phạm.

=> Technology supports

in restraining and solving criminal activities.

 

4 Ngày nay, các chương trình và thiết bị công nghệ cao đã giúp giải quyết các trường hợp phạm tội nhanh hơn và chính xác hơn.

=> Nowadays,

and programs have helped solve cases faster and more accurately.

💡 Gợi ý

curbing

law enforcers

high-tech gears

the decrease in crime rate

Exercise 2:

QUIZ 1/4

Những tiến bộ công nghệ

=> technological ____________

promotion

0% chọn

enhancement

0% chọn

advancements

0% chọn

In case of milder offenses, such as burglary, CCTV cameras can help the police ________ the lawbreaker through his captured images.

What is the synonym of convicts?

 

Released convicts will usually be forced to wear a GPS tracking device and be put on a watchlist.

Mang lại công lý cho các nạn nhân

=> to bring ________ to the victims

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample The crime rate nowadays is decreasing compared to the past due to advanced technology which can prevent and solve the crime. Do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Crime.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley23