Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 14/01/2022

Chủ đề quảng cáo (advertisement) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ trình bày quan điểm là có nhiều yếu tố khác nhau góp phần vào sự lựa chọn hàng hóa và dịch vụ của người tiêu dùng bên cạnh quảng cáo.

 • Body 2: DOL sẽ nói về việc quảng cáo có sức ảnh hưởng khôn lường đối với người mua sắm

Kết bài: DOL nhấn mạnh lại quan điểm của mình là mặc dù có những yếu tố khác chi phối sự lựa chọn của người mua, nhưng quảng cáo có quyền kiểm soát nhất định đối với ý kiến và thị hiếu của người tiêu dùng khi họ mua sắm.

Insert Statement here...
From my perspective, I disagree with this notion as advertisements can have significant effects on shoppers.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
There are various factors contributing to consumers’ choices of goods and services besides advertising.
Idea 1
The four fundamentals of a brand’s success are: product, price, place, and promotion. => If a service is overpriced or lacking in quality => product will not sell well in the market.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: the case of McDonald’s in Vietnam
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Advertisements have an immeasurable power of impact on shoppers
Idea 1
Advertisements can educate and guide first-time consumers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A buyer has never purchased a product before => the first source of information she has is from advertisements
Idea 2
Advertising can help shift people’s perception of a brand
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Consumers, after watching a promotional video over and over again, will start to memorize the product’s benefits => associate the product with said advantages.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: Louis Vuitton + Supreme

📝 Bài mẫu

Whether advertisements do not exert any influence on people’s

shopping preferences
has gained traction. From my perspective, I disagree with this notion as advertisements can have significant effects on shoppers.

On the one hand, it is a fact that there are various factors contributing to consumers’ choices of goods and services besides advertising. The four fundamentals of

a brand’s success
are: product, price, place, and promotion. If a service is overpriced or lacking in quality or not widely available, then despite
heavy promotional efforts
, that product will not sell well in the market. A prime example is the case of McDonald’s in Vietnam. Despite its rather successful advertisements when it first appeared, after a few years, the brand’s
penetration
in the Southeast Asia country is considered a
flop
. McDonald’s unsuccessful venture could
be attributed to
its dishes, which are costly and unsuitable to
the local’s taste
.

On the other hand, I believe that advertisements have an immeasurable power of impact on shoppers. First, advertisements can

educate and guide first-time consumers
. To be more specific, in case a buyer has never purchased a product before, the first source of information she has is from advertisements. Thus, while shopping for the product, the topmost name on her mind would be the one with the most frequent promotions. Secondly, advertising can help
shift people’s perception
of a brand. Consumers, after watching a promotional video over and over again, will start
to memorize the product’s benefits subconsciously
and
associate the product with said advantages
.
To exemplify
, Louis Vuitton launched a collaboration - an advertisement effort - with Supreme in order to appeal to millennials. The partnership was a success as the famed fashion house managed to gain popularity among the demographic whose favor all brands are competing for.

To conclude, although there are other factors governing buyers’ choice, advertisements have certain control over consumers’ opinions and tastes when they are shopping.

(316 words)

📚 Vocabulary

shopping preference
/ˈʃɒpɪŋ ˈprɛfərənsɪ/
(noun). sở thích mua sắm
vocab
a brand’s success
/ə brændz səkˈsɛs/
(noun). thành công của một thương hiệu
vocab
heavy promotional effort
/ˈhɛvi prəˈməʊʃən(ə)l ˈɛfət/
(noun). nỗ lực quảng cáo rầm rộ
vocab
penetration
/ˌpɛnɪˈtreɪʃən/
(noun). thâm nhập (thị trường)
vocab
flop
/flɒp/
(noun). lao dốc, rơi xuống
vocab
to be attributed to something
/tuː biː əˈtrɪbjuːtɪd tuː ˈsʌmθɪŋ/
(adj). được quy cho một cái gì đó
vocab
the local’s taste
/ðə ˈləʊkəlz teɪst/
(noun). thị hiếu của dân địa phương
vocab
to educate and guide first-time consumers
/tuː ˈɛdju(ː)keɪt ænd gaɪd fɜːst-taɪm kənˈsjuːməz/
(verb). giáo dục và hướng dẫn người tiêu dùng lần đầu
vocab
to shift people’s perception
/tuː ʃɪft ˈpiːplz pəˈsɛpʃən/
(verb). thay đổi nhận thức của mọi người
vocab
to memorize the product’s benefits subconsciously
/tuː ˈmɛməraɪz ðə ˈprɒdʌkts ˈbɛnɪfɪts ˌsʌbˈkɒnʃəsli/
(verb). ghi nhớ các lợi ích của sản phẩm trong tiềm thức
vocab
to associate the product with said advantages
/tuː əˈsəʊʃɪɪt ðə ˈprɒdʌkt wɪð sɛd ədˈvɑːntɪʤɪz/
(verb). liên kết sản phẩm với những ưu điểm đã đề cập
vocab
to exemplify
/tuː ɪgˈzɛmplɪfaɪ/
(verb). là ví dụ điển hình của
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 nhé!

Exercise 1:

1 Việc quảng cáo có gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến sở thích mua sắm của mọi người hay không đang thu hút nhiều bàn luận.

=> Whether advertisements do not exert any influence on people’s

has gained traction.

 

2 Quảng cáo có thể giáo dục và hướng dẫn người tiêu dùng lần đầu.

=> Advertisements can educate and guide

.

 

3 Quảng cáo có thể giúp thay đổi nhận thức của mọi người về thương hiệu.

=> Advertising can help

people’s perception of a brand.

 

4 Bức họa này là ví dụ điển hình của phong cách ban đầu của họa sĩ.

=> This painting

the artist's early style.

💡 Gợi ý

shopping preferences

shift

exemplifies

first-time consumers

Exercise 2:

QUIZ 1/4

What is the synonym of exemplify?

 

This painting exemplifies the artist's early style.

illustrate

0% chọn

exert

0% chọn

modernize

0% chọn

Advertising can help shift people’s __________ of a brand.

The four ____________ of a brand’s success are: product, price, place, and promotion.

Nỗ lực quảng cáo rầm rộ

=> heavy ___________ efforts

Nhờ thường xuyên theo dõi dolenglish.vn để cập nhật ngay những bài mẫu IELTS Writing chất lượng mới nhất nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Some people find advertisements amusing or annoying and they are not influenced by this when they shop. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Advertisement.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background