Business or the environment benefits more from international cooperation?

Bài mẫu IELTS Writing task 2 ngày 23/01/2022 chủ đề môi trường (environment): The main benefit of international cooperation is in the protection of the environment or in the world business. Discuss and state your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ nói về việc những nỗ lực chung từ tất cả các quốc gia có thể có tác động tích cực đến môi trường.

 • Body 2: DOL sẽ nói về việc kinh tế thế giới sẽ đạt được những lợi ích đáng kể thông qua hợp tác đa quốc gia.

Kết bài: DOL khẳng định hợp tác quốc tế là một xu hướng tích cực cho cả nền kinh tế và môi trường, do đó cần được khuyến khích.

Insert Statement here...
From my perspective, both sides are correct, as international cooperation can simultaneously do good to the two mentioned sectors.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Joint efforts from all nations can have positive effects on the environment
Idea 1
Many environmental crimes are operated cross-border => requires collaboration of governments
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: illegal logging in Southeast Asia
Idea 2
International cooperation allows countries to learn from each other and create optimal solutions to similar problems
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The world economy will gain considerable advantages through multinational cooperation
Idea 1
Globalization => many businesses are having subsidiaries worldwide => numerous job opportunities for the locals
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Multinational conglomerates can enjoy attractive economic incentives from foreign nations => save additional costs on tax and more.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The trend of

international cooperation
has opened up a host of opportunities for developments. While some argue that these advantages are mostly in environmental protection, others claim that businesses will benefit most. From my perspective, both sides are correct, as international cooperation can simultaneously do good to the two mentioned sectors.

On the one hand,

joint efforts
from all nations can have positive effects on the environment. First, as many environmental crimes are operated
cross-border
, governments must collaborate to detect and
deplete
these activities. By way of illustration,
illegal logging
in Southeast Asia spans across the lands of Brunei, Laos, Indonesia, et cetera. Each country accounts for a part in the illegal wood supply chain. Therefore, Southeast Asian nations should cooperate
to destroy the illegal timber production line
, as a country’s
lone
effort would only result in the contemporary eradication of a mere portion of the chain. Secondly, international cooperation allows countries to learn from each other and
create optimal solutions
to similar problems. Nations with matching backgrounds can use each other’s campaigns as case studies and apply accordingly to their respective countries, resulting in better effectiveness.

On the other hand, the world economy will gain considerable advantages through

multinational
cooperation. Thanks to globalization, many businesses are having
subsidiaries
worldwide, creating numerous job opportunities for the locals. For example, various underdeveloped areas are
receiving a boost in economic growth
due to international companies constructing their off-shore
headquarters
there. Hai Phong in Vietnam, where Samsung built their subsidiary office, is an exemplary example as the province has welcomed an increasing number of laborers. Additionally, multinational conglomerates can enjoy attractive economic incentives from foreign nations, thus helping them
save additional costs on tax
and more. In Vietnam, Lego enjoyed feed-in tariffs, tax exemptions, and investment subsidies for building their first carbon neutral plant in the country.

In conclusion, international cooperation is a positive trend for both the economy and the environment and therefore, should be encouraged.

(327 words)

📚 Vocabulary

Dưới đây là bảng liệt kê các từ vựng xuất hiện trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 vừa rồi.

international cooperation
/ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl kəʊˌɒpəˈreɪʃən/
(noun). hợp tác quốc tế
vocab
joint efforts
/ʤɔɪnt ˈɛfəts/
(noun). nỗ lực chung
vocab
cross-border
/krɒs-ˈbɔːdə/
(adj). xuyên biên giới
vocab
to deplete
/tuː dɪˈpliːt/
(verb). làm vơi đi, làm cạn đi, làm giảm sút
vocab
illegal logging
/ɪˈliːgəl ˈlɒgɪŋ/
(noun). khai thác gỗ bất hợp pháp
vocab
to destroy the illegal timber production line
/tuː dɪsˈtrɔɪ ði ɪˈliːgəl ˈtɪmbə prəˈdʌkʃən laɪn/
(verb). triệt phá đường dây sản xuất gỗ lậu
vocab
lone
/ləʊn/
(adj). đơn độc, đơn chiếc
vocab
to create optimal solution
/tuː kri(ː)ˈeɪt ˈɒptɪməl səˈluːʃən/
(verb). tạo ra giải pháp tối ưu
vocab
multinational
/ˌmʌltɪˈnæʃənl/
(adj). đa quốc gia
vocab
subsidiary
/səbˈsɪdiəri/
(noun). chi nhánh (của một công ty)
vocab
to receive a boost in economic growth
/tuː rɪˈsiːv ə buːst ɪn ˌiːkəˈnɒmɪk grəʊθ/
(verb). nhận được sự thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
vocab
headquarters
/ˌhɛdˈkwɔːtə/
(noun). trụ sở chính
vocab
to save additional costs on tax
/tuː seɪv əˈdɪʃənl kɒsts ɒn tæks/
(verb). tiết kiệm chi phí phát sinh về thuế
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample Essay nhé!

Exercise 1

1 Xu hướng hợp tác quốc tế đã và đang mở ra hàng loạt cơ hội phát triển.

=> The trend of

has opened up a host of opportunities for developments.

2 Một số ít các công ty đa quốc gia chi phối nền kinh tế.

=> A handful of

dominate the economy.

 

3 Các quốc gia Đông Nam Á nên hợp tác để triệt phá đường dây sản xuất gỗ bất hợp pháp.

=> Southeast Asian nations should cooperate to destroy the

line.

 

4 Các hoạt động như khai thác gỗ và khai thác mỏ làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên của chúng ta.

=> Activities such as logging and mining

our natural resources.

💡 Gợi ý

international cooperation

illegal timber production

multinational companies

deplete

Exercise 2

QUIZ 1/4

Nỗ lực chung

=> ______ efforts

combined

0% chọn

joint

0% chọn

general

0% chọn

What is the synonym of cooperate?

 

Southeast Asian nations should cooperate to destroy the illegal timber production line.

Thanks to __________ , many businesses are having subsidiaries worldwide, creating numerous job opportunities for the locals.

Khai thác gỗ bất hợp pháp

=> illegal ________

Tổng hợp đề thi Viết tháng 01/2022 từ nhiều nguồn.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Some people think the main benefit of international cooperation is in the protection of the environment, while others think that the main benefits are in the world business. Discuss both views and give your opinion. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Environment.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background