Leadership skills are intrinsic or not? State your opinion

Bài mẫu IELTS Writing task 2 ngày 08/01/2022 chủ đề giáo dục (education): Some believe that people are naturally born leaders while others feel that leadership skills can develop. Discuss both views and give your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

  • Body 1: DOL sẽ bàn về luận điểm đầu tiên - một số cá nhân bẩm sinh đã là những nhà lãnh đạo, được trời phú những đặc điểm của một người chỉ huy giỏi.

  • Body 2: DOL bàn về luận điểm thứ 2 - khả năng lãnh đạo là một phẩm chất có thể học được.

Kết bài: DOL nhấn mạnh lại ý kiến của mình là mặc dù thực tế là một số người được phú cho những phẩm chất đặc trưng của một nhà lãnh đạo, thì lãnh đạo là một kỹ năng có thể đạt được thông qua đào tạo nghiêm ngặt và kinh nghiệm thực hành.

Insert Statement here...
From my perspective, through extensive training, people can become leaders.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
People are naturally born leaders
Idea 1
Qualities such as perception, assertiveness, self-confidence, and courage can be inherited and observed in families of leaders.
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • For example, many conglomerates nowadays are family-owned: Walmart, Samsung, Prada.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Leadership is a learned quality
Idea 1
Numerous required skills of a leader can be practiced through extensive training and hands-on experience.
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • For example: Adam Khoo

📝 Bài mẫu

Whether

leadership skills
are
innate
or acquired through practice has been a topic of discussion. From my perspective, through
extensive training
, people can become leaders.

On the one hand, some individuals are born leaders, being

gifted
with traits that are predictive of a good
commander
. Qualities such as perception, assertiveness, self-confidence, and courage can be inherited and observed in families of leaders. For example, many
conglomerates
nowadays are family-owned, meaning that chairmanship is passed down from one generation to another in a
bloodline
. Some of the most notable names are Walmart, which belongs to the Walton family, Samsung, which is owned by the Lee family, and Prada, which has been run by members of the Prada family. Under leadership of the talented heirs, these businesses have flourished and became powerful names in their respective fields.

On the other hand, I side with the view that leadership is

a learned quality
. Numerous required skills of a leader can be practiced through extensive training and
hands-on experience
. Take Adam Khoo for example. When Adam was at a young age, he was considered a
dull-witted
, lazy, and apathetic child. Nevertheless, under guidance from a program of Ernest & Young, Adam managed to hone his abilities, started accumulating success, and eventually become Singapore’s youngest millionaire and famed inspirational speaker. These days, programs that are specialized in leadership qualities are abundant, teaching willing proteges in every aspect: decision making, strategy planning, communicating, et cetera. Aspiring leaders can sign up for these programs and gain skills that they are lacking in order to become good commanders.

In conclusion, although it is a fact that some people are

endowed
with trademark qualities of a leader, I strongly believe that leadership is a skill that can be obtained through rigorous training and hands-on experience.

(301 words)

📚 Vocabulary

leadership skills
/ˈliːdəʃɪp skɪlz/
(noun). kỹ năng lãnh đạo
vocab
innate
/ɪˈneɪt/
(adj). bẩm sinh
vocab
extensive training
/ɪksˈtɛnsɪv ˈtreɪnɪŋ/
(noun). đào tạo mở rộng
vocab
gifted
/ˈgɪftɪd/
(adj). năng khiếu
vocab
commander
/kəˈmɑːndə/
(noun). chỉ huy
vocab
conglomerate
/kənˈglɒmərɪt/
(noun). tập đoàn
vocab
bloodline
/ˈblʌdlaɪn/
(noun). huyết thống
vocab
a learned quality
/ə lɜːnt ˈkwɒlɪti/
(noun). phẩm chất học được
vocab
hands-on experience
/hændz-ɒn ɪksˈpɪərɪəns/
(noun). kinh nghiệm thực tế
vocab
dull-witted
/dʌl-ˈwɪtɪd/
(adj). ngu ngốc
vocab
to be endowed
/tuː biː ɪnˈdaʊd/
(adj). được ban tặng, được phú cho
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài viết mẫu IELTS nhé!

Exercise 1

1 Liệu kỹ năng lãnh đạo là bẩm sinh hay có được thông qua thực hành đang là một câu hỏi thu hút nhiều sự quan tâm.

=> Whether leadership skills are

or acquired through practice has been a topic of discussion.

 

2 Nàng được trời phú cho cả trí thông minh lẫn sắc đẹp.

=> She's

with intelligence as well as beauty.

 

3 Anh ấy gặp phải một người quản lý ngu ngốc, không có khả năng điều hành bộ phận.

=> He came across as a

manager incapable of running the department.

 

4 Thông qua đào tạo chuyên sâu, mọi người có thể trở thành nhà lãnh đạo.

=> Through

, people can become leaders.

💡 Gợi ý

innate

dull-witted

extensive training

endowed

Học từ vựng qua bài mẫu IELTS Writing task 1 ngày 08/01/2022 nữa nhé!

Exercise 2

QUIZ 1/4

Some individuals are born leaders, being ________ with traits that are predictive of a good commander.

gifted

0% chọn

committed

0% chọn

devoted

0% chọn

Numerous required skills of a leader can be practiced through extensive training and _________________.

Kỹ năng lãnh đạo

=> __________ skills

What is the synonym of innate?

 

Whether leadership skills are innate or acquired through practice has been a topic of discussion.

Luyện Writing task 2 từ đề thi thật tháng 01/2022.

Theo dõi DOL để cập nhật ngay những bài viết mẫu task 2 mới nhất nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Some believe that people are naturally born leaders while others feel that leadership skills can develop. Discuss both views and give your opinion. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background