Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 29/01/2022

Chủ đề giáo dục (education) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL trình bày ý phim bạo lực nên bị cấm, vì nó có thể để lại ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của mọi người.

 • Body 2: DOL nói về ý phim bạo lực là hình thức giải trí của một bộ phận khán giả nên chúng không nên bị cấm.

Kết bài: DOL nhấn mạnh lại quan điểm của mình là mặc dù có những lập luận hợp lý về lý do tại sao phim bạo lực phải bị cấm, nhưng giải pháp tốt nhất là điều chỉnh nội dung bạo lực dựa trên mức độ của chúng

Insert Statement here...
While some contend that the government should establish boundaries for violent content, others argue that these films have to be banned. In my opinion, violence in movies should only be limited, not prohibited.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Violent films should be banned
Idea 1
Children
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The internet and pirated movie websites => children can gain access to age-inappropriate films
Idea 2
Adults
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The popularity of villain protagonists => misunderstandings that the antisocial behaviors portrayed are encouraged
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Violent films should not be prohibited
Idea 1
A form of entertainment => viewers find joy from the thrill and excitement => forbidding = practicing injustice
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Movie makers will lack a key ingredient in building films’ charms
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Filtering savage elements will be a tantalizing task and oftentimes impossible as it would dull the plotline

📝 Bài mẫu

There have been increasing concerns about the

circulation
of movies with elements of violence. While some
contend
that the government should
establish boundaries for violent content
, others argue that these films have to be banned. In my opinion, violence in movies should only be limited, not prohibited.

On the one hand, it is understandable why violent films should be banned, because it can

leave a negative influence on people’s psyche
. Due to the internet and
pirated
movie websites, if not supervised carefully, children can gain access to
age-inappropriate films
. In the case of adults, the popularity of
villain
protagonists can lead to misunderstandings that the
antisocial behaviors
portrayed are encouraged. What is alarming is these young people are
impressionable
and therefore, can establish riotous behaviors after prolonged exposure. For example, in Japan, a 24-year-old man dressed up as “The Joker” - a notorious fictional villain - and set a train on fire after stabbing fellow passengers. However, the majority of individuals can set a boundary between real life and fiction, thus, banning violent films is rather excessive.

On the other hand, violent films are a form of entertainment for a part of audiences and therefore, should not be prohibited. These viewers find joy from the thrill and excitement offered by violent elements in movies, so forbidding their hobbies for the sake of a minority of audiences equals practicing

injustice
upon these individuals. Furthermore, without actions, movie makers will lack a key ingredient in building films’ charms. Nowadays, 90% of movies are sprinkled with violence, as even the slightest form of physical conflicts can be considered violent. Consequently,
filtering savage elements
will be a
tantalizing
task and oftentimes impossible as it would dull the plotline. Therefore, the optimal solution would be to restrict the appearance of gratuitous and extreme violence in movies.

In conclusion, although there are reasonable arguments as to why violent films must be banned, the best solution is to regulate violent contents based on their levels.

(329 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi nghĩa các từ xuất hiện trong bài Sample IELTS Writing vừa rồi.

circulation
/ˌsɜːkjʊˈleɪʃən/
(noun). lưu hành
vocab
to contend
/tuː kənˈtɛnd/
(verb). cho rằng, dám chắc rằng
vocab
to establish boundaries for violent content
/tuː ɪsˈtæblɪʃ ˈbaʊndəriz fɔː ˈvaɪələnt ˈkɒntɛnt/
(verb). thiết lập giới hạn cho nội dung bạo lực
vocab
to leave a negative influence on people’s psyche
/tuː liːv ə ˈnɛgətɪv ˈɪnflʊəns ɒn ˈpiːplz ˈsaɪki(ː)/
(verb). để lại ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của mọi người
vocab
pirated
/ˈpaɪərɪtɪd/
(adj). lậu
vocab
age-inappropriate film
/eɪʤ-ˌɪnəˈprəʊprɪɪt fɪlm/
(noun). phim không phù hợp với lứa tuổi
vocab
villain
/ˈvɪlən/
(noun). nhân vật phản diện
vocab
antisocial behavior
/ˌæntɪˈsəʊʃ(ə)l bɪˈheɪvjə/
(noun). hành vi chống đối xã hội
vocab
impressionable
/ɪmˈprɛʃnəbl/
(adj). mẫn cảm
vocab
injustice
/ɪnˈʤʌstɪs/
(noun). sự bất công
vocab
to filter savage elements
/tuː ˈfɪltə ˈsævɪʤ ˈɛlɪmənts/
(verb). lọc ra các phần tử man rợ
vocab
tantalizing
/ˈtæntəlaɪzɪŋ/
(adj). trêu ngươi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 nhé!

Exercise 1:

1 Ngày càng có nhiều lo ngại về việc lưu hành phim có yếu tố bạo lực.

=> There have been increasing concerns about the

of movies with elements of violence.

 

2 Có thể hiểu lý do tại sao phim bạo lực nên bị cấm vì chúng có thể để lại ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của mọi người.

=> It is understandable why violent films should be banned, because they can leave a negative influence on

.

 

3 Anh ta phải chịu sự bất công khi bị trừng phạt vì một tội ác mà anh ta không làm.

=> He suffered the

of being punished for a crime which he did not commit.

 

4 Anh ấy đóng vai phản diện trong hầu hết các bộ phim của mình.

=> He plays the

in most of his movies.

💡 Gợi ý

people’s psyche

injustice

circulation

villain

Exercise 2:

QUIZ 1/4

Thiết lập giới hạn cho nội dung bạo lực

=> to establish ________ for violent content

centers

0% chọn

boundaries

0% chọn

circulation

0% chọn

What is the synonym of injustice?

 

He suffered the injustice of being punished for a crime which he did not commit.

I would ______ that unemployment is our most serious social evil.

Due to the internet and _________ movie websites, if not supervised carefully, children can gain access to age-inappropriate films.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Some people feel that the government should regulate the level of violence for films of television and cinema. Others feel that violent films should be not released. Discuss both views and give your opinion vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background