What issues does youth unemployment cause to the individual & society?

Bài mẫu IELTS Writing task 2 ngày 07/01/2022 chủ đề giáo dục (education): In many countries, more and more young people are leaving school but unable to find jobs. What problems do you think youth unemployment causes to the individual and society? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL đưa ra những ảnh hưởng tiêu cực của sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên.

 • Body 2: DOL đưa ra những giải pháp để giải quyết vấn đề này.

Kết bài: DOL kết luận tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao sẽ có những tác động tiêu cực đến nền kinh tế và tình hình xã hội của một quốc gia. Trong cuộc chiến chống thất nghiệp ở thanh niên, cần có sự hỗ trợ của cả chính phủ và phụ huynh để đảm bảo tương lai của thanh niên.

Insert Statement here...
This essay will discuss the problems as well as possible solutions for this issue.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Problems
Idea 1
The short-term and long-term effect on the national economy
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The most potent generation cannot contribute would be an immediate loss => an aging workforce is going to be an imminent problem with insufficient supply of young power
Idea 2
From an individual perspective
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • One who fails to find a job may suffer from stress stemming from family and peer pressure => depression and deaths
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
To increase the rate of employment, one has to be trained or educated properly => raise their citizen’s awareness of the importance of education
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Governments should subsidize vocational training programs for youngsters to enhance their skill sets
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Parental support is crucial in guiding the young generation on correct career paths
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

There has been an increase in

the unemployment rate
among the young in various countries, which has stirred up great concerns. This essay will discuss the problems as well as possible solutions for this issue.

As a matter of fact, the rise in youth unemployment is going to negatively affect a country in many aspects. First, the short-term and long-term effect on

the national economy
is
inevitable
. The fact that the most potent generation cannot contribute would be
an immediate loss
. Meanwhile, an aging workforce is going to be an
imminent
problem with insufficient supply of young power. From an individual perspective, one who fails to find a job may suffer from stress stemming from family and
peer pressure
. In extreme cases, this can even lead to depression and deaths. Examples have been set in Japan, where a small proportion of jobless young adults, called hikikomori, refuse communication with the outside world and have to rely on their families or social assistance.

In order to address the issue, various strategies can be adopted. Firstly, to increase the rate of employment, one has to be trained or educated properly. Many countries, especially in Africa, need

to raise their citizen’s awareness
of the importance of education so as
to decrease the school dropout rate
. Secondly, governments should
subsidize
vocational training programs for youngsters to enhance their skill sets. Moreover, from an individual point of view, parental support is crucial in guiding the young generation on correct career paths. It has been proven that students who receive
mental guidance and support
from their parents stand a higher chance in success later in life.

In conclusion, high youth unemployment is going to have

detrimental
effects on the economy and social situation of a country. In the fight against unemployment amongst youngsters, both governmental and parental support are urgently needed to ensure the future of the young.

(314 words)

📚 Vocabulary

the unemployment rate
/ði ˌʌnɪmˈplɔɪmənt reɪt/
(noun). tỷ lệ thất nghiệp
vocab
the national economy
/ðə ˈnæʃənl i(ː)ˈkɒnəmi/
(noun). nền kinh tế quốc dân
vocab
inevitable
/ɪnˈɛvɪtəbl/
(adj). không thể tránh khỏi
vocab
an immediate loss
/ən ɪˈmiːdiət lɒs/
(noun). mất mát tức thì
vocab
imminent
/ˈɪmɪnənt/
(adj). sắp xảy ra
vocab
peer pressure
/pɪə ˈprɛʃə/
(noun). áp lực đồng trang lứa
vocab
to address the issue
/tuː əˈdrɛs ði ˈɪʃuː/
(verb). giải quyết vấn đề
vocab
to raise their citizen’s awareness
/tuː reɪz ðeə ˈsɪtɪznz əˈweənəs/
(verb). nâng cao nhận thức của công dân
vocab
to decrease the school dropout rate
/tuː ˈdiːkriːs ðə skuːl ˈdrɒpaʊt reɪt/
(verb). giảm tỷ lệ học sinh bỏ học
vocab
to subsidize
/tuː ˈsʌbsɪdaɪz/
(verb). trợ cấp
vocab
mental guidance and support
/ˈmɛntl ˈgaɪdəns ænd səˈpɔːt/
(noun). sự hướng dẫn và hỗ trợ tinh thần
vocab
detrimental
/ˌdɛtrɪˈmɛntl/
(adj). bất lợi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Essay nhé!

Exercise 1

1 Tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ ở nhiều quốc gia đang gia tăng làm dấy lên những lo ngại lớn.

=> There has been an increase in

among the young in various countries, which has stirred up great concerns.

 

2 Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao sẽ có những tác động tiêu cực đến nền kinh tế và tình hình xã hội của một quốc gia.

=> High youth unemployment is going to have

effects on the economy and social situation of a country.

 

3 Chính phủ nên trợ cấp các chương trình đào tạo nghề cho thanh niên để nâng cao kỹ năng của họ.

=> Governments should

vocational training programs for youngsters to enhance their skill sets.

 

4 Người ta đã chứng minh rằng những học sinh nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ về mặt tinh thần từ cha mẹ sẽ có cơ hội thành công cao hơn trong cuộc sống sau này.

=> It has been proven that students who receive

from their parents stand a higher chance in success later in life.

💡 Gợi ý

detrimental

subsidize

mental guidance and support

the unemployment rate

Exercise 2

QUIZ 1/4

Nền kinh tế quốc dân

=> ___________________

the national economy

0% chọn

the global economy

0% chọn

the transnational economy

0% chọn

What is the synonym of adopted?

 

In order to adopted the issue, various strategies can be adopted.

One who fails to find a job may ________ from stress stemming from family and peer pressure.

What is the synonym of detrimental?

 

High youth unemployment is going to have detrimental effects on the economy and social situation of a country.

Đón xem những bài mẫu Writing Task 2 mới nhất, cập nhật liên tục tại DOL Tự Học nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample In many countries, more and more young people are leaving school but unable to find jobs. What problems do you think youth unemployment causes to the individual and society? Give reasons and make some suggestions vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems-Causes-Solutions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background