Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 20/01/2022

Chủ đề giáo dục (education) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ nói về việc phản hồi hai chiều giữa người dạy và người học có thể dẫn đến sự thiếu tôn trọng và kỷ luật

 • Body 2: DOL sẽ nói về quan điểm mình ủng hộ là việc học sinh có thể đánh giá các nhà giáo dục sẽ giúp cải thiện giáo dục

Kết bài: DOL nhấn mạnh lại quan điểm của mình là mặc dù thực tế là sự thiếu tôn trọng và mất trật tự có thể xảy ra khi cho phép người học đánh giá giáo viên, nhưng những ưu điểm của việc này như hiểu biết tốt hơn và đổi mới vượt trội hơn những nhược điểm vừa nêu.

Insert Statement here...
While some people argue that this means a loss of respect and order in a classroom, I support the view that this development could lead to a better educational experience.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Two-way feedback between teachers and learners could possibly result in a lack of regard and discipline
Idea 1
Most students lack emotional maturity and understanding of the world’s workings to give constructive comments => sabotage the teacher’s reputation
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Each student holds different opinions => difficult for the teacher to come to a unified conclusion as to what he should improve on => confusion and strenuity for educators
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Empowering students with the ability to assess their educators could lead to the betterment of education
Idea 1
The core of education is to serve students and equip them with more knowledge => understanding their insight and needs are critical
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Help teachers to hone their pedagogical skills => teachers will encounter more innovative approaches, and become more flexible
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Whether students should be allowed to criticize and

give recommendations
to their teachers has been a hotly debated topic. While some people argue that this means
a loss of respect and order
in a classroom, I support the view that this development could lead to a better educational experience.

On the one hand, two-way feedback between teachers and learners could possibly result in

a lack of regard and discipline
. First and foremost, most students lack
emotional maturity
and thorough understanding of the world’s workings
to give constructive comments
. In case a student is
impulsive
and immature, he could
sabotage
the teacher’s reputation by giving
unjust criticisms
should he be hostile towards the teacher for giving him bad marks or
reprimanding
him. Moreover, as each student holds different opinions, it would be difficult for the teacher
to come to a unified conclusion
as to what he should improve on. This could lead to confusion and strenuity for educators who are trying to establish themselves as better teachers.

On the other hand, I agree that empowering students with the ability to assess their educators could lead to the betterment of education. To start with, the core of education is to serve students and equip them with more knowledge, thus, understanding their insight and needs are critical to being a successful educator. Through learners’ responses, teachers could refine their methods and make adjustments to their lesson plans to better suit their students, resulting in more educated and motivated learners. Furthermore, this development could help teachers to hone their

pedagogical
skills. As teachers are forced to alter their teaching methods, they will encounter more innovative approaches, and become more flexible in dealing with special cases in the classroom.

To conclude, while it is a fact that disrespect and a loss of order could ensue from equipping learners with the power to judge their teachers, the notion’s advantages such as gaining better understanding and innovation have overshadowed the disadvantages.

(325 words)

📚 Vocabulary

to give recommendations to somebody
/tuː gɪv ˌrɛkəmɛnˈdeɪʃənz tuː ˈsʌmbədi/
(verb). đưa ra đề xuất cho ai đó
vocab
a loss of respect and order
/ə lɒs ɒv rɪsˈpɛkt ænd ˈɔːdə/
(noun). mất tôn trọng và trật tự
vocab
a lack of regard and discipline
/ə læk ɒv rɪˈgɑːd ænd ˈdɪsɪplɪn/
(noun). thiếu tôn trọng và kỷ luật
vocab
emotional maturity
/ɪˈməʊʃənl məˈtjʊərɪti/
(noun). trưởng thành về cảm xúc
vocab
to give constructive comments
/tuː gɪv kənˈstrʌktɪv ˈkɒmɛnts/
(verb). đưa ra những nhận xét mang tính xây dựng
vocab
impulsive
/ɪmˈpʌlsɪv/
(adj). bốc đồng
vocab
to sabotage
/tuː ˈsæbətɑːʒ/
(verb). phá hoại
vocab
unjust criticisms
/ʌnˈʤʌst ˈkrɪtɪsɪzmz/
(noun). những lời chỉ trích vô cớ
vocab
to reprimand
/tuː ˈrɛprɪmɑːnd/
(verb). khiển trách
vocab
to come to a unified conclusion
/tuː kʌm tuː ə ˈjuːnɪfaɪd kənˈkluːʒən/
(verb). đi đến một kết luận thống nhất
vocab
pedagogical
/ˌpɛdəˈgɒʤɪkəl/
(adj). sư phạm
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài sample IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Liệu học sinh có được phép phê bình và đưa ra đề xuất cho giáo viên hay không đang là một chủ đề được tranh luận sôi nổi.

=> Whether students should be allowed to criticize and

to their teachers has been a hotly debated topic.

 

2 Mục đích của ngữ pháp sư phạm là dạy học sinh nói ngôn ngữ.

=> The purpose of

grammar is to teach the student to speak the language.

 

3 Vì mỗi học sinh có những ý kiến ​​khác nhau, giáo viên sẽ khó đi đến một kết luận thống nhất về những gì học sinh nên cải thiện.

=> As each student holds different opinions, it would be difficult for the teacher to come to

as to what a student should improve on.

 

4 Ông chủ khiển trách chúng tôi vì đã nói quá nhiều.

=> The boss

us for talking too much.

💡 Gợi ý

pedagogical

give recommendations

a unified conclusion

reprimanded

Exercise 2:

QUIZ 1/4

Thiếu tôn trọng và kỷ luật

=> a lack of regard and ________

discipline

0% chọn

disorder

0% chọn

agitation

0% chọn

She's _________ and often does things that she later regrets.

What is the synonym of reprimand?

 

The boss reprimanded us for talking too much.

Những lời chỉ trích vô cớ

=> _______ criticisms

Theo dõi những bài viết mẫu IELTS Task 2 mới nhất trên website dolenglish.vn nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Many people argue that in order to improve educational quality, high school students are encouraged to make comments or even criticism of their teachers. Others think it will lead to a loss of respect and discipline in the classroom. Discuss both views and give your own opinion. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background