Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 02/01/2022

Chủ đề tội phạm (crime) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL nói về ý kiến thanh thiếu niên phạm tội nên chịu hình phạt tương tự như người lớn.

 • Body 2: DOL nói về ý kiến trẻ vị thành niên phạm pháp không nên chịu các hình phạt tương tự như đối với người lớn.

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình là những người vi phạm pháp luật trẻ tuổi nên bị xét xử trước tòa khác với những người phạm tội ở tuổi trưởng thành.

Insert Statement here...
From my point of view, imposing similar punishments for both young and matured offenders will have a negative impact.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Equal treatments for underaged and adult lawbreakers
Idea 1
More young criminals would emerge if they are pardoned for their wrongdoings due to their age.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Giving young offenders lighter sentences is unjust for the victims and their families.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Juvenile delinquents should not receive retributions similar to that for adults
Idea 1
Children do not have the moral capacity and thorough understanding of the world as grown-ups.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Adolescents are easily affected by different factors, as compared to adults.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Whether adolescents should be punished for their crimes in the way adults are has gained traction. From my point of view, imposing similar punishments for both young and

matured offenders
will have a negative impact.

On the one hand, advocates of equal treatment for underaged and adult

lawbreakers
have grounds to believe that this notion can have positive results. First, more young criminals would emerge if they are
pardoned
for their wrongdoings due to their age. Some
retributions
are too light for the seriousness of the felonies committed, hence, cannot deter youngsters from breaking the law. Moreover, giving young offenders lighter sentences is unjust for the victims and their families, as some
felonies
are too vile for punishments such as being sent to prison. One case in point is in Vietnam, 2017, a robber killed a family of 4, including the parents and their young children. Usually, this man would have been sentenced to death, yet he only got sentenced to 18 years in prison. The fact that he escaped just punishment because he was a few months underaged angered the public for an extended period of time.

On the other hand, I strongly believe that

juvenile delinquents
should not receive retributions similar to that for adults. To start with, children do not have the
moral capacity
and thorough understanding of the world as grown-ups. Therefore, they cannot fully comprehend the weight of their wrongdoings or even the sentences. Some young offenders commit crimes without knowing that it is an offense. Thus, giving these criminals leeway and
an opportunity to rehabilitate
and contributing to society is more humane. Furthermore, adolescents are easily affected by different factors, as compared to adults. Grown-ups have the ability to stop themselves but younger ones, once instigated, may
act on impulse
and cause regrets.

To conclude, while it is undeniable that

inflicting fitting penalties for criminals
is important to
upholding society’s stability and values
, I am of the opinion that young lawbreakers should be tried differently in court from adult offenders.

(338 words)

📚 Vocabulary

matured offender
/məˈtjʊəd əˈfɛndə/
(noun). phạm nhân trưởng thành
vocab
lawbreaker
/ˈlɔːˌbreɪkə/
(noun). người phạm tội
vocab
to pardon
/tuː ˈpɑːdn/
(verb). ân xá tội
vocab
retribution
/ˌrɛtrɪˈbjuːʃən/
(noun). sự trừng phạt đích đáng
vocab
felony
/ˈfɛləni/
(noun). trọng tội
vocab
to deter somebody from doing something
/tuː dɪˈtɜː ˈsʌmbədi frɒm ˈdu(ː)ɪŋ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). ngăn cản ai đó làm điều gì đó
vocab
juvenile delinquent
/ˈʤuːvɪnaɪl dɪˈlɪŋkwənt/
(noun). phạm tội vị thành niên
vocab
moral capacity
/ˈmɒrəl kəˈpæsɪti/
(noun). năng lực đạo đức
vocab
an opportunity to rehabilitate
/ən ˌɒpəˈtjuːnɪti tuː ˌriːəˈbɪlɪteɪt/
(noun). một cơ hội để cải tạo
vocab
to act on impulse
/tuː ækt ɒn ˈɪmpʌls/
(verb). hành động bốc đồng
vocab
to inflict fitting penalties for criminals
/tuː ɪnˈflɪkt ˈfɪtɪŋ ˈpɛnltiz fɔː ˈkrɪmɪnlz/
(verb). đưa ra các hình phạt thích đáng cho tội phạm
vocab
to uphold society’s stability and values
/tuː ʌpˈhəʊld səˈsaɪətiz stəˈbɪlɪti ænd ˈvæljuːz/
(verb). duy trì sự ổn định và các giá trị của xã hội
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

1 Trẻ em không có năng lực đạo đức và sự hiểu biết thấu đáo về thế giới như người trưởng thành. => Children do not have the

and thorough understanding of the world as grown-ups.

 

2 Những người trưởng thành có khả năng suy ngẫm hành động của mình nhưng những người trẻ, một khi bị xúi giục, có thể hành động bốc đồng và gây ra những điều đáng tiếc.

=> Grown-ups have the ability to stop themselves but younger ones, once instigated, may

and cause regrets.

 

3 Tôi thực sự tin rằng những người chưa thành niên phạm tội sẽ không phải nhận những hình phạt tương tự như những người trưởng thành.

=> I strongly believe that

should not receive retributions similar to that for adults.

 

4 Một số

quá nhẹ so với mức độ nghiêm trọng của các trọng tội đã phạm, do đó, không thể ngăn cản những người trẻ vi phạm pháp luật.

=> Some retributions are too light for the seriousness of the felonies committed, hence, cannot deter youngsters from breaking the law.

💡 Gợi ý

juvenile delinquents

moral capacity

hình phạt

act on impulse

Exercise 2:

QUIZ 1/4

Ngăn cản ai đó làm điều gì

=> to _________ somebody from doing something

enter

0% chọn

prefer

0% chọn

deter

0% chọn

What is the synonym of "delinquent"?

Phạm nhân trưởng thành

=> matured _____________

Cơ hội để cải tạo

=> an opportunity to ____________

Tham khảo thêm những bài viết mẫu IELTS Task 2 khác trên website dol.vn nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Young people who commit crimes should be treated the same way as adults. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background