Without rules and laws, society could not function

Bài mẫu IELTS Writing task 2 ngày 03/01/2022 chủ đề pháp luật và tội phạm (crime): Society could not function if individuals were free to do whatever they wanted. Agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

  • Body 1: DOL nói về ý luật pháp ràng buộc con người lại thành một cộng đồng.

  • Body 2: DOL nói về ý các quy tắc và luật lệ đảm bảo sự bình đẳng cho mọi người thuộc mọi giai cấp trong xã hội.

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình là khi không có luật lệ và quy tắc, xã hội sẽ hỗn loạn nên con người nên đặt quy tắc lên ưu tiên hàng đầu.

Insert Statement here...
For this reason, I agree that it is vital that individuals follow these social guidelines.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Laws have bound humans as a community
Idea 1
Laws could be understood as a set of social guidelines that set each person’s responsibility.
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • Example: food safety at the state and local level
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Rules and regulations ensure equality for people of all social stratas
Idea 1
There are no laws => humans can freely do as they please => discrimination between different classes
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • Example: the scandal of the Red Bull heir

📝 Bài mẫu

Laws and rules are said to be the building blocks of our society and have brought stability by acting as

a solid framework
for all citizens
to abide by
. For this reason, I agree that it is vital that individuals follow these social guidelines.

Throughout the course of history, it has been well-proven that laws have bound humans as a community. Laws could be understood as

a set of social guidelines
that set each person’s responsibility. One case in point are regulations about
food safety
. At the state and local level, restaurants must follow rules on
sanitary food storage and preparation
to ensure diner’s safety. At a national level, production plants should be examined by
governmental agencies
to guarantee that food at markets will be of top quality. Thanks to food safety regulations, the relationship between consumers and service providers will be balanced and indisputable.

Moreover, rules and regulations ensure equality for

people of all social stratas
. When there are no laws, humans can freely do as they please, thus, resulting in
discrimination
between different classes. That the rich would be favored while the poor would be opposed, and the gap between the well-off and the less fortunate would widen is likely to happen. For example, a famous case of laxed law and order, leading to double standards is the scandal of the Red Bull heir, who was charged with a hit and run but has managed
to escape retribution
for years. If the criminal was an everyday citizen, he would now be serving his sentence. Thailand’s public was angered and have been demanding for the law to be enforced.

In conclusion, when there are no laws and rules, the society would fall into chaos and some of its fundamentals, such as equality, could not be achieved. Therefore, humans should put these founding pillars as our top priorities instead of acting on our own wills.

(317 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi nghĩ những từ vựng xuất hiện ở bài Writing Task 2 sample vừa rồi trong bảng dưới đây.

a solid framework
/ə ˈsɒlɪd ˈfreɪmwɜːk/
(noun). một khuôn khổ cố định
vocab
to abide by
/tuː əˈbaɪd baɪ/
(verb). tuân theo
vocab
a set of social guidelines
/ə sɛt ɒv ˈsəʊʃəl ˈgaɪdlaɪnz/
(noun). bộ hướng dẫn xã hội
vocab
food safety
/fuːd ˈseɪfti/
(noun). an toàn thực phẩm
vocab
sanitary food storage and preparation
/ˈsænɪtəri fuːd ˈstɔːrɪʤ ænd ˌprɛpəˈreɪʃən/
(noun). bảo quản và chuẩn bị thực phẩm hợp vệ sinh
vocab
governmental agencies
/ˌgʌvənˈmɛntl ˈeɪʤənsiz/
(noun). cơ quan chính phủ
vocab
people of all social stratas
/ˈpiːpl ɒv ɔːl ˈsəʊʃəl ˈstrɑːtəz/
(noun). mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội
vocab
discrimination
/dɪsˌkrɪmɪˈneɪʃən/
(noun). phân biệt
vocab
to escape retribution
/tuː ɪsˈkeɪp ˌrɛtrɪˈbjuːʃən/
(verb). trốn tránh sự trừng phạt
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Excercise 1

1 Luật pháp và quy tắc được cho là nền tảng của xã hội chúng ta và chúng mang lại sự ổn định bằng cách đóng vai trò như một khuôn khổ cố định để mọi công dân tuân thủ.

=> Laws and rules are said to be the building blocks of our society and have brought stability by acting as

for all citizens to abide by.

 

2 Chính sách của công ty không cho phép phân biệt đối xử với phụ nữ.

=> Company policy does not allow

against women.

 

3 Điều quan trọng là các cá nhân tuân theo các hướng dẫn xã hội này.

=> It is vital that individuals follow these

.

 

4 Cuộc tranh luận về an toàn thực phẩm đã thu hút sự tham gia của công dân cả nước.

=> The debate about

has engaged the whole nation.

💡 Gợi ý

discrimination

social guidelines

a solid framework

food safety

Exercise 2

QUIZ 1/4

Bộ hướng dẫn xã hội

=> a set of _____________

social guidelines

0% chọn

social rules

0% chọn

social directives

0% chọn

What is the synonym of "to abide by"?

At the state and local level, restaurants must follow rules on sanitary food storage and preparation to __________ diner’s safety.

Rules and regulations ensure _______ for people of all social stratas.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Society is based on rules and laws. It could not function if individuals were free to do whatever they wanted. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Crime.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background