Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 15/01/2022

Chủ đề công việc (work) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ nói về những lợi ích khi nhảy việc.

 • Body 2: DOL sẽ nói về những lợi ích khi làm một công việc lâu dài.

Kết bài: DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình là mặc dù việc chuyển đổi giữa các công việc có thể giúp các cá nhân mở rộng kỹ năng của họ, nhưng làm việc ở một vị trí cố định có thể mang lại nhiều tác động tích cực cho cả người lao động và người sử dụng lao động.

Insert Statement here...
In my opinion, while changing jobs can be beneficial to a certain extent, being in a similar position is more advantageous to both the individual and the employer.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Career changes can benefit employees in many ways
Idea 1
Job hoppers can hone diverse skills and possess an expansive knowledge spanning across different fields.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Individuals who change jobs often will be less likely to become jobless, as their diverse skill set can be applied in any post.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Working constantly in one post has numerous positive effects
Idea 1
Individuals
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Being loyal to a position means that their incentives are high, including seniority bonuses as well as labor insurance
Idea 2
Companies
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Having faithful employees can help them cut training costs and avoid problems that can arise from newcomers

📝 Bài mẫu

Whether employees should jump from one job to another or they should work at the same position throughout their career has been a

controversial
topic. In my opinion, while changing jobs can be beneficial to a certain extent, being in a similar position is more advantageous to both the individual and the employer.

On the one hand,

career changes
can benefit employees in many ways. First,
job hoppers
can
hone diverse skills
and possess an expansive knowledge spanning across different fields. As each position requires unique abilities, when switching jobs, employees can master a new skill, which can be of importance to positions that entails
cross-department communication and cooperation
. Moreover, individuals who change jobs often will be less likely to become jobless, as their diverse skill set can be applied in any post. For instance, during the Covid-19 pandemic, people who had additional knowledge in a field different from their job can find new positions once
personnel reduction
took place.

On the other hand, advocates of working constantly in one post have firm grounds to argue that this trend has numerous positive effects. Concerning individuals, being loyal to a position means that their

incentives
are high, including seniority bonuses as well as labor insurance. Whereas job hoppers can never expect this as their short-term work will always put their benefits at a new employee level. As for companies, having
faithful
employees can help them
cut training costs
and avoid problems that can arise from newcomers. When a new member joins the team, the company has to pay for their lack of efficiency and experience. This is not the case of longtime employees, whose incentives are only tools to motivate them to achieve greater success, not a retribution on the company for their senior employees’ mistakes.

In conclusion, while it is fair to argue that jumping between jobs can help individuals broaden their skill set, working in one position constantly can have numerous positive effects on both the employees and the employers.

(334 words)

📚 Vocabulary

Bảng tổng hợp các từ xuất hiện trong bài IELTS Writing Sample vừa rồi.

controversial
/ˌkɒntrəˈvɜːʃəl/
(adj). gây tranh cãi
vocab
career change
/kəˈrɪə ˈʧeɪnʤ/
(noun). thay đổi nghề nghiệp
vocab
job hopper
/ʤɒb ˈhɒpə/
(noun). người nhảy việc
vocab
to hone diverse skills
/tuː həʊn daɪˈvɜːs skɪlz/
(verb). trau dồi các kỹ năng đa dạng
vocab
cross-department communication and cooperation
/krɒs-dɪˈpɑːtmənt kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən ænd kəʊˌɒpəˈreɪʃən/
(noun). giao tiếp và hợp tác giữa các bộ phận
vocab
personnel reduction
/ˌpɜːsəˈnɛl rɪˈdʌkʃən/
(noun). giảm nhân sự
vocab
incentive
/ɪnˈsɛntɪv/
(noun). cái khuyến khích, vật khích lệ
vocab
faithful
/ˈfeɪθfʊl/
(adj). trung thành
vocab
to cut training costs
/tuː kʌt ˈtreɪnɪŋ kɒsts/
(verb). cắt giảm chi phí đào tạo
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS Task 2 nhé!

Exercise 1:

1 Phá thai là một chủ đề gây nhiều tranh cãi.

=> Abortion is a highly

subject.

 

2 Người nhảy việc có thể trau dồi các kỹ năng đa dạng và sở hữu kiến ​​thức phong phú trải dài trên các lĩnh vực khác nhau.

=>

can hone diverse skills and possess an expansive knowledge spanning across different fields.

 

3 Thay đổi nghề nghiệp có thể mang lại lợi ích cho nhân viên theo nhiều cách.

=>

can benefit employees in many ways.

 

4 Anh bắt đầu viết nhật ký và trung thành với nó trong nhiều năm.

=> He began to keep a journal and was

to it for years.

💡 Gợi ý

career changes

faithful

job hoppers

controversial

Exercise 2:

QUIZ 1/4

Giao tiếp và hợp tác giữa các bộ phận

=> _____________ communication and cooperation

cross-department

0% chọn

inter-sector

0% chọn

trans-department

0% chọn

What is the synonym of faithful?

 

As for companies, having faithful employees can help them cut training costs and avoid problems that can arise from newcomers.

Job hoppers can _________ diverse skills and possess an expansive knowledge spanning across different fields.

What is the synonym of controversial?

 

Abortion is a highly controversial subject.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Some people believe that no one should do the same job for all their working life. Others argue that doing the same job brings advantages for individuals, companies, and society. Discuss both views and give your opinion. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background