Do ads have positive economic effects or negative social impact?

Bài mẫu IELTS Writing task 2 ngày 17/01/2022 chủ đề quảng cáo (advertisement): Advertising has positive economic effects. Others think it has negative social effects. Discuss and state your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

  • Body 1: DOL sẽ trình bày ý quảng cáo từ lâu đã được các chủ doanh nghiệp sử dụng như một công cụ tuyệt vời để thúc đẩy doanh số bán hàng

  • Body 2: DOL sẽ nói về việc quảng cáo có những tác động tiêu cực không thể phủ nhận đối với tâm lý con người

Insert Statement here...
In my opinion, both ideas are correct to a certain extent.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Advertising has long been used by business owners as a great tool to boost sales
Idea 1
Advertisements can give new products recognition and help educate first-time buyers => introduce innovative services that have never existed before to the public
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • Example: Nike
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Advertisements have undeniable negative effects on human’s psyche
Idea 1
A double-edged sword: to keep customers informed >< preventing people from being satisfied with what they have and boosting consumerism culture
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • 

📝 Bài mẫu

There have been opposing views concerning advertisements. While some people claim that it can be beneficial for businesses, others opine that advertising is

detrimental
to individuals. In my opinion, both ideas are correct to a certain extent.

On the one hand, advertising has long been used by business owners as a great tool

to boost sales
. Advertisements can
give new products recognition
and help
educate first-time buyers
. This means that it can introduce
innovative
services that have never existed before to the public, or partly guide clueless consumers who have never purchased a product before on its range and qualities. A prime example of this is Nike’s “Just Do It” campaign. In the old days, Nike’s products catered mostly to athletes, but in the late 1980s, Nike created this campaign to introduce its shoes to
the masses
. The effort was successful in helping Nike tap into a new demographic and in yielding never-before-seen profits for the brand.

On the other hand, advertisements have undeniable negative effects on

human’s psyche
. Advertising’s core mission is to keep customers informed, however, this is
a double-edged sword
, as new
yearnings
are also created, preventing people from being satisfied with what they have and
boosting consumerism culture
. As individuals are
bombarded with
advertisements which state that they need something new to better their life,
depreciation
of their existing assets will appear. For well-off people, life will become a constant race to possess the next ground-breaking products, while for less fortunate ones, they will unconsciously suffer from feelings of inferiority due to not having what is considered good - as stated on advertisements. These are unhealthy modes of living that people should not have to experience.

All in all, whether advertising is advantageous or not depends on the standpoint. For companies, it can provide great assistance to generate more profits, whereas for individuals, advertisements can affect their thinking adversely.

(318 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi list từ vựng được sử dụng trong bài mẫu Writing Task 2.

detrimental
/ˌdɛtrɪˈmɛntl/
(adj). bất lợi, có hại
vocab
to boost sales
/tuː buːst seɪlz/
(verb). thúc đẩy doanh số bán hàng
vocab
to give new products recognition
/tuː gɪv njuː ˈprɒdʌkts ˌrɛkəgˈnɪʃən/
(verb). công nhận sản phẩm mới
vocab
to educate first-time buyers
/tuː ˈɛdju(ː)keɪt fɜːst-taɪm ˈbaɪəz/
(verb). hướng dẫn những người mua lần đầu
vocab
innovative
/ɪnˈnɒvətɪv/
(adj). đổi mới
vocab
the masses
/ðə ˈmæsɪz/
(noun). quần chúng
vocab
human’s psyche
/ˈhjuːmənz ˈsaɪki(ː)/
(noun). tâm lý của con người
vocab
a double-edged sword
/ə ˈdʌblˈɛʤd sɔːd/
(noun). một con dao hai lưỡi
vocab
yearnings
/ˈjɜːnɪŋz/
(noun). khao khát
vocab
to boost consumerism culture
/tuː buːst kənˈsjuːmərɪz(ə)m ˈkʌlʧə/
(verb). thúc đẩy văn hóa chủ nghĩa tiêu dùng
vocab
to be bombarded with something
/tuː biː bɒmˈbɑːdɪd wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(verb). bị tấn công bằng một cái gì đó
vocab
depreciation
/dɪˌpriːʃɪˈeɪʃən/
(noun). sự giảm giá trị, sự sụt giá, khấu hao
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1

1 Cô cho rằng việc xem TV quá nhiều có hại cho sự phát triển trí tuệ và xã hội của trẻ.

=> She argues that watching too much TV is

to a child's intellectual and social development.

 

2 Quảng cáo từ lâu đã được các chủ doanh nghiệp sử dụng như một công cụ tuyệt vời để thúc đẩy doanh số bán hàng.

=> Advertising has long been used by business owners as a great tool

.

 

3 Anh có một khao khát mãnh liệt là được trở về quê hương của mình.

=> He had a deep

to return to his hometown.

 

4 Mọi người đang bị tấn công dồn dập thông tin dưới hình thức quảng cáo truyền hình.

=> People are

with information in the form of TV advertising.

💡 Gợi ý

yearning

detrimental

to boost sales

bombarded

Exercise 2:

QUIZ 1/4

Tâm lý của con người

=> human’s _________

psyche

0% chọn

thinking

0% chọn

mental

0% chọn

Ứng cử viên đã giành được sự ủng hộ của quần chúng.

=> The candidate won the support of __________.

Hướng dẫn những người mua lần đầu

=> to _________ first-time buyers

What is the synonym of detrimental?

 

She argues that watching too much TV is detrimental to a child's intellectual and social development.

Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 2 trong tháng 01/2022

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Some people say advertising has positive economic effects. Others think it has negative social effects because it will make people dissatisfied with who they are and what they have. Discuss both views and give your own opinion. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Advertisement.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background