Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 19/01/2022

Chủ đề môi trường (environment) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL nói về nguyên nhân của sự gia tăng sản xuất hàng tiêu dùng

 • Body 2: DOL nói về những biện pháp hữu hiệu có thể thực hiện để giảm thiểu tác động xấu của hàng tiêu dùng đối với môi trường

Kết bài: DOL nhấn mạnh lại quan điểm của mình là chủ nghĩa tiêu dùng và sự thiếu nhận thức của người dân là những nguyên nhân sâu xa khiến sản xuất hàng tiêu dùng tăng tốc. Tuy nhiên, việc sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường và đưa ra các biện pháp khuyến khích trong các quy trình sản xuất xanh có thể giải quyết vấn đề.

Insert Statement here...
While this problem can be attributed to a number of causes, many solutions can be proposed to alleviate the adverse impacts.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reasons
Idea 1
The spread of consumerism
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The buying culture => people’s intensifying demands for new innovations and depreciation of their existing assets => products which are still usable are discarded rather than recycled
Idea 2
People’s lack of awareness on the impacts of contemporary products to nature
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Clueless consumers are thinking that the clothing item they just dumped will be reused => have no idea about the underlying costs coming from the recycling process or the production of their new garments.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Measures
Idea 1
Businesses should opt for environmentally-friendly materials
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Fashionable for the company as educated buyers nowadays prefer eco-friendly products made from natural materials
Idea 2
An extra tax could be levied on companies which use fossil fuels >< A monetary incentive could be provided for businesses to switch to renewable energy sources
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

There have been increasing concerns over the negative effects of the growth in

consumer goods production
to the environment. While this problem can be attributed to a number of causes, many solutions can be proposed
to alleviate the adverse impacts
.

To start with, the increase in consumer goods production stems from two key reasons. First, it is accelerated by the spread of

consumerism
. Businesses are fond of this trend as it can help them
generate a fortune
. However, what
the buying culture
actually causes is people’s intensifying demands for new innovations and depreciation of their existing assets. Consequently, products which are still usable are discarded rather than recycled, increasing the amount of trash. Moreover, people’s lack of awareness on the impacts of
contemporary
products to nature is another major cause. Some clueless consumers are over-optimistic, thinking that the clothing item they just dumped will be reused, without thinking about the
underlying costs
such as energy and harmful fuels coming from the recycling process or the production of their new garments.

Nevertheless, effective measures can be taken to minimize consumer goods’ adverse effects on the environment. First, businesses should

opt for environmentally-friendly materials
. This is both fashionable for the company as educated buyers nowadays prefer
eco-friendly products
made from natural materials like bamboo, and help the business to reduce their carbon footprint. Furthermore, an extra tax could be levied on companies which use fossil fuels, and
a monetary incentive
could be provided for businesses to switch to renewable energy sources. For example, Lego has announced that their first carbon neutral plant will be constructed in Vietnam. Aside from other appeals, the Vietnamese government has strong support for renewable energy development, with generous economic incentives like
tax exemptions
.

By and large, consumerism and people’s lack of awareness are the root causes of the acceleration in consumer goods production. However, steps can be taken to alleviate the impacts, such as using eco-friendly materials and introducing incentives for green production processes.

(331 words)

📚 Vocabulary

Danh sách những từ vựng bổ ích chủ đề Environment được sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 ở trên.

consumer goods production
/kənˈsjuːmə gʊdz prəˈdʌkʃən/
(noun). sản xuất hàng tiêu dùng
vocab
to alleviate the adverse impacts
/tuː əˈliːvɪeɪt ði ˈædvɜːs ˈɪmpækts/
(verb). giảm bớt các tác động bất lợi/tiêu cực
vocab
consumerism
/kənˈsjuːmərɪz(ə)m/
(noun). chủ nghĩa tiêu dùng
vocab
to generate a fortune
/tuː ˈʤɛnəreɪt ə ˈfɔːʧən/
(verb). tạo ra lợi nhuận khủng
vocab
the buying culture
/ðə ˈbaɪɪŋ ˈkʌlʧə/
(noun). văn hóa mua hàng
vocab
contemporary
/kənˈtɛmpərəri/
(adj). đương thời, hiện tại
vocab
underlying costs
/ˌʌndəˈlaɪɪŋ kɒsts/
(noun). chi phí ngầm
vocab
to opt for environmentally-friendly materials
/tuː ɒpt fɔː ɪnˌvaɪərənˈmɛntli-ˈfrɛndli məˈtɪərɪəlz/
(verb). chọn vật liệu thân thiện với môi trường
vocab
eco-friendly product
/ˈiːkəʊ-ˈfrɛndli ˈprɒdʌkt/
(noun). sản phẩm thân thiện với môi trường
vocab
a monetary incentive
/ə ˈmʌnɪtəri ɪnˈsɛntɪv/
(noun). vật khích lệ bằng hiện kim
vocab
tax exemption
/tæks ɪgˈzɛmpʃən/
(noun). miễn thuế
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Ngày càng có nhiều lo ngại về tác động tiêu cực của tăng trưởng sản xuất hàng tiêu dùng đối với môi trường.

=> There have been increasing concerns over the negative effects of the growth in

to the environment.

 

2 Các doanh nghiệp ưa chuộng chủ nghĩa tiêu dùng vì nó có thể giúp họ tạo ra lợi nhuận khủng.

=> Businesses are fond of

as it can help them generate a fortune.

 

3 Chính phủ Việt Nam hỗ trợ nhiệt tình cho phát triển năng lượng tái tạo, với các ưu đãi kinh tế hào phóng như miễn thuế.

=> The Vietnamese government has strong support for renewable energy development, with generous economic incentives like

.

 

4 Những người mua có học thức ngày nay thích các sản phẩm thân thiện với môi trường được làm từ các vật liệu tự nhiên như tre.

=> Educated buyers nowadays prefer

made from natural materials like bamboo.

💡 Gợi ý

consumerism

tax exemptions

consumer goods production

eco-friendly products

Exercise 2:

QUIZ 1/4

Giảm bớt các tác động bất lợi/tiêu cực

=> To alleviate the ________ impacts

adverse

0% chọn

favourable

0% chọn

promising

0% chọn

What is the synonym of opt for?

 

Businesses should opt for environmentally-friendly materials.

Vật khích lệ bằng hiện kim

=> a monetary _____________

A monetary incentive could be provided for businesses to switch to ____________ energy sources.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample The increase in the production of consumer goods results in damage to the natural environment. What are the causes of this? What can be done to solve this problem? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems-Causes-Solutions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Environment.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background