Children should quit formal education after primary school. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 08/01/2019 chủ đề giáo dục (education): Children should quit formal education after primary school. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: Vì DOL không đồng ý rằng trẻ em nên nghỉ học để đi học nghề và các kỹ năng cần thiết để tìm việc, DOL sẽ chỉ ra lý do vì sao đây là một giải pháp kém hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ thất nghiệp

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những vấn đề không tốt mà việc này mang đến cho sự phát triển của trẻ em

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết rằng trẻ em không nên nghỉ học để học nghề và các lớp kỹ năng

Insert Statement here...
Children shouldn't stop receiving education after primary school to join the workforce after training necessary skills.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Disagree 1
Idea 1
This is not supposed to help the unemployment rate
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • This will only cause an influx of kids who are ready for the workforce where older generations are still unemployed → how is that going to help bring the unemployment rate down? → not effective in the slightest
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disagree 2
Idea 1
Skills needed to join the workforce are taught in schools
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • After primary schools, most students only know basic math, virtually no efficiency in foreign languages and have low self-discipline → all the skills to join the workforce includes technical skills (taught in usually universities) and other basic soft skills (accumulate through years of studying in schools) → this solution just sounds like schools in another form

📝 Bài mẫu

With the

growing unemployment rate
, many countries think children should stop receiving education after primary school to join the workforce after training necessary skills. I strongly disagree with this idea due to various reasons.

The most significant reason why I do not support the idea is that I completely

fail to see its effectiveness
. If this idea were to be implemented immediately, society within a few years should expect an increase in the number of teenagers claiming that they are suitable to work. In this hypothetical situation, the
older generations
are still struggling to find jobs due to global unemployment. As a result, the
competition for jobs
will even be harsher for both generations. This solution is not effective as this would only
generate more labor
without job listings to accommodate them.

Another reason why I think this idea is ill-advised is I believe that education beyond primary schools is essential. Primary schools only teach students basic math and little language skills. Moreover, the majority of students this age have low self-discipline. This means that to prepare them for the workforce, they will need

extensive education
to acquire both in-depth knowledge and soft skills. The current education system solves this problem by providing students with academic knowledge and
various opportunities to practice these skills
. Communication skills and self-discipline are also trained through
group assignments
and
the pressure to perform well
. All in all, this new solution does not do anything that the current system cannot.

In conclusion, I do not support the idea because it is both ineffective and unoriginal. Unemployment rates have to be solved by other means, rather than proposing that students

quit formal education at such a young age
.

(286 words)

📚 Vocabulary

List từ vựng hay trong bài Writing IELTS mẫu.

Growing unemployment rate
/ˈgroʊɪŋ ˌʌnɪmˈplɔɪmənt reɪt/
(noun). Tỷ lệ thất nghiệp tăng dần
vocab
Fail to see its effectiveness
/feɪl tu si ɪts ɪˈfɛktɪvnəs/
(verb). Không thấy được tính hiệu quả của nó
To be implemented immediately
/tu bi ˈɪmpləˌmɛntəd ɪˈmidiətli/
(verb). Được thi hành ngay lập tức
vocab
Older generations
/ˈoʊldər ˌʤɛnəˈreɪʃənz/
(noun). Các thế hệ lớn hơn
vocab
Struggle to find jobs
/ˈstrʌgəl tu faɪnd ʤɑbz/
(verb). Gặp khó khăn khi tìm việc
vocab
Competition for jobs
/ˌkɑmpəˈtɪʃən fɔr ʤɑbz/
(noun). Sự cạnh tranh việc làm
vocab
Generate more labor
/ˈʤɛnəˌreɪt mɔr ˈleɪbər/
(verb). Tạo ra nhiều nhân lực hơn
vocab
To have low self-discipline
/tu hæv loʊ sɛlf-ˈdɪsəplən/
(verb). Có tính kỷ luật cá nhân kém
vocab
Extensive education
/ɪkˈstɛnsɪv ˌɛʤəˈkeɪʃən/
(noun). Giáo dục mang tính mở rộng
Provide students with academic knowledge
/prəˈvaɪd ˈstudənts wɪð ˌækəˈdɛmɪk ˈnɑləʤ/
(verb). Cung cấp cho các học sinh kiến thức học thuật
vocab
Various opportunities to practice these skills
/ˈvɛriəs ˌɑpərˈtunətiz tu ˈpræktəs ðiz skɪlz/
(noun). Nhiều khả năng thực hành các kỹ năng này
vocab
Group assignments
/grup əˈsaɪnmənts/
(noun). Bài tập nhóm
vocab
The pressure to perform well
/ðə ˈprɛʃər tu pərˈfɔrm wɛl/
(noun). Áp lực phải làm tốt
vocab
Quit formal education at such a young age
/kwɪt ˈfɔrməl ˌɛʤəˈkeɪʃən æt sʌʧ ə jʌŋ eɪʤ/
(verb). Bỏ học ở độ tuổi nhỏ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Task 2 Sample nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Lý do quan trọng nhất mà tôi không ủng hộ ý kiến này là tôi hoàn toàn không thấy được tính hiệu quả của nó.

 

=> The most significant reason why I do not support the idea is that I completely

.

 

 

2 Các thế hệ lớn hơn vẫn đang gặp khó khăn tìm việc làm vì tình trạng thất nghiệp toàn cầu.

 

=> Older generations are still

due to global unemployment.

 

 

3 Giải pháp này không hiệu quả vì nó sẽ chỉ tạo ra thêm nhiều nhân lực nhưng lại không có việc làm đáp ứng cho nguồn nhân lực đó.

 

=> This solution is not effective as this would only

without job listings to accommodate them.

 

 

4 Hệ thống giáo dục ở Vietnam đang làm rất tốt trong việc cung cấp kiến thức học thuật cho học sinh, nhưng lại không cho học sinh thực hành đủ nhiều.

 

=> The education system in Vietnam is doing a great job in

but fails to give students a sufficient amount of practice.

 

 

5 Học sinh phải có nhiều cơ hội để thực hành những kỹ năng này.

 

=> Students should

.

 

 

6 Chơi với những người bạn học giỏi tạo cho bạn một áp lực là phải học tốt.

 

=> Playing with academically capable friends gives you

.

 

 

7 Nhiều học sinh đã bỏ học ở độ tuổi nhỏ vì bố mẹ chúng không thể chi trả nổi tiền học.

 

=> Many students

for their parents can't afford to pay tuition fees.

💡 Gợi ý

fail to see its effectiveness

struggling to find jobs

generate more labor

have quitted formal education at a young age

the pressure to perform well

have various opportunities to practice these skills

providing students with academic knowledge

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Giáo dục mang tính mở rộng

=>

01.

 

Bài tập nhóm

=>

02.

 

Các thế hệ lớn hơn

=>

03.

 

Sự cạnh tranh việc làm

=>

04.
jobs

 

Được thi hành ngay lập tức

=> To be

05.

 

Tỷ lệ thất nghiệp tăng dần

=> Growing

06.

 

tính kỷ luật cá nhân kém

=> To have

07.

Tổng hợp đề thi Viết hay tháng 01/2019.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample In certain countries, unemployment is so high that some have suggested children should stop their education after primary school to learn skills necessary to join the workforce. Do you agree or disagree?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background