Living in a country is vital to learn its language and culture. Agree/disagree? - IELTS Writing

Chủ đề du lịch (tourism) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một vài nguyên nhân vì sao có ý kiến rằng không cần học ngôn ngữ địa phương khi sống tại một quốc gia nào đó

  • Body 2: Vì DOL đồng ý rằng nên học quốc ngữ của một quốc gia khi mình sống ở đó, DOL cũng chỉ ra những lý do để củng cố quan điểm này

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình là việc biết sử dụng quốc ngữ của quốc gia nơi mình sinh sống là rất có ích

Insert Statement here...
Living in a country is essential to learn that country’s language and culture.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Disagree about language
Idea 1
Save time
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many languages are hard to learn (Mandarin, Vietnamese) → do not have time → if everyone must learn the language before living, study abroad and working in foreign countries will be limited 
Idea 2
Many countries are fluent in foreign languages
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Taiwaneses and Malaysians speak English fluently → have no trouble renting houses, buying groceries, or befriending natives if do not speak the language
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Agree
Idea 1
Convenience
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In countries where most people don’t speak English that well (Japan) → convenience to learn language → be able to travel to secluded areas of that country → more experiences 
Idea 2
Create a sense of belonging
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Learn languages and cultures → understanding how natives act and what their beliefs are → associate oneself with the country → have a sense of belonging

📝 Bài mẫu

Nowadays, with the

internationalism
trend, more people are living in foreign countries than ever. Some people think that learning the country’s language and culture is essential for living there.
To a moderate extent
, I agree with this statement.

However, I can understand why many people refuse to learn about the language and culture of the country they are living in. Firstly, many languages are

notoriously difficult to learn
, such as Mandarin, Vietnamese, or Thai. To be only moderately fluent in these languages means investing hours into learning. Many activities, like studying and working abroad, will be limited if these expectations are there. Another reason is that, in many countries, locals are
fluent in more than one language
. For example, most Taiwanese and Malays speak English fluently. Many cultures, like Thai, are also heavily influenced by other foreign cultures. As a result, foreigners from English-speaking countries
have little trouble renting houses
, buying groceries, or befriending locals even if they do not speak the language.

On the other hand, there are many reasons why I agree with the statement. Firstly, even though some countries have citizens fluent in popular languages like English or Spanish, most of them are young people living in urban areas. This means that if people want to

travel to more secluded places
or
work for local companies
, they should expect
a language requirement
. For example, if a
fresh graduate
wants to work in a South Korean company, one must speak Korean fluently even if the company communicates in both Korean and English. More importantly, learning the local language and culture will
create a sense of belonging
for foreigners. When foreigners speak the language that locals speak and understand more about the locals’ culture, they will understand more about how locals act and their beliefs. This will
create personal connections
between foreigners and the country they live in, which make their stay more relaxing.

In conclusion, I understand that not everyone can learn the language and culture of where they live due to

time constraints
. However, I agree that people should try to do so because of its many benefits.

(352 words)

📚 Vocabulary

Internationalism
/ɪntərˈnæʃənəˌlɪzəm/
(noun). Chủ nghĩa quốc tế
vocab
To a moderate extent
/tu ə ˈmɑdərət ɪkˈstɛnt/
(adv). Tới một chừng mực nhất định
To be notoriously difficult to learn
/tu bi noʊˈtɔriəsli ˈdɪfəkəlt tu lɜrn/
(adj). Nổi tiếng là khó học
vocab
Invest hours into learning
/ɪnˈvɛst ˈaʊərz ˈɪntu ˈlɜrnɪŋ/
(verb). Đầu tư nhiều giờ vào việc học
vocab
To be fluent in more than one language
/tu bi ˈfluənt ɪn mɔr ðæn wʌn ˈlæŋɡwɪdʒ/
(verb). Thông thạo hơn 1 thứ tiếng
vocab
To be heavily influenced by other foreign cultures
/tu bi ˈhɛvəli ˈɪnfluənst baɪ ˈʌðər ˈfɔrən ˈkʌlʧərz/
(verb). Bị ảnh hưởng nhiều bởi các nên văn hóa nước ngoài khác
vocab
Have little trouble renting houses
/hæv ˈlɪtəl ˈtrʌbəl ˈrɛntɪŋ ˈhaʊsəz/
(verb). Có ít vấn đề trong việc mướn nhà
Befriend locals
/bɪˈfrɛnd ˈloʊkəlz/
(verb). Kết bạn với dân địa phương
vocab
Travel to more secluded places
/ˈtrævəl tu mɔr sɪˈkludɪd ˈpleɪsəz/
(verb). Đi tới những vùng hẻo lánh hơn
vocab
Work for local companies
/wɜrk fɔr ˈloʊkəl ˈkʌmpəniz/
(verb). Làm việc cho các công ty địa phương
vocab
A language requirement
/ə ˈlæŋgwəʤ rɪˈkwaɪrmənt/
(noun). Một sự đòi hỏi về ngôn ngữ
vocab
Fresh graduate
/frɛʃ ˈgræʤuɪt/
(noun). Người mới tốt nghiệp
vocab
Create a sense of belonging
/kriˈeɪt ə sɛns ʌv bɪˈlɔŋɪŋ/
(verb). Tạo ra cảm giác thuộc về một cái gì đó
vocab
Create personal connections
/kriˈeɪt ˈpɜrsɪnɪl kəˈnɛkʃənz/
(verb). Hình thành những mối quan hệ cá nhân
vocab
Time constraints
/taɪm kənˈstreɪnts/
(noun). Giới hạn về mặt thời gian
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Vị trí đòi hỏi ứng viên phải thông thạo nhiều hơn 1 tiếng nước ngoài.

 

=> The position require the applicant

.

 

 

2 Nhiều nên văn hóa, ví dụ như Thái Lan, cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi các nên văn hóa nước ngoài khác.

 

=> Many cultures, like Thai, are also

.

 

 

3 Những người nước ngoài đến từ các nước nói tiếng Anh có ít vấn đề trong việc mướn nhà.

 

=> Foreigners from English-speaking countries

.

 

 

4 Nếu ai đó muốn đến những vùng hẻo lánh hơn hoặc làm việc cho các doanh nghiệp địa phương, họ cần phải biết ngôn ngữ nơi đó.

 

=> If people want to

or work for local companies, they should expect a language requirement.

 

 

5 Bố tôi làm việc cho một công ty địa phương.

 

=> My dad

.

 

 

6 Học một ngôn ngữ địa phương sẽ cho người nước ngoài cảm giác họ thuộc về nơi đó.

 

=> Learning the local language and culture will

for foreigners.

 

 

7 Những hoạt động đó sẽ giúp hình thành những mối quan hệ cá nhân.

 

=> Such activities will help

.

💡 Gợi ý

have little trouble renting houses

create personal connections

heavily influenced by other foreign cultures

works for a local company

travel to more secluded places

to be fluent in more than 1 foreign language

create a sense of belonging

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Chủ nghĩa quốc tế

=>

01.

 

Người mới tốt nghiệp

=>

02.

 

Giới hạn về mặt thời gian

=>

03.

 

Một sự đòi hỏi về ngôn ngữ

=> A

04.

 

Kết bạn với dân địa phương

=>

05.

 

Tới một chừng mực nhất định

=> To a

06.

 

Nổi tiếng là khó học

=> To be

07.
to learn

 

Đầu tư nhiều giờ vào việc học

=>

08.
into learning

Muốn xem thêm một số bài mẫu IELTS Writing chủ đề khác? Bấm ngay vào trang Các bài viết IELTS Task 2 mẫu trên dol.vn.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Some people think that living in a country is essential to learn that country’s language and culture. To what extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Tourism để sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background