Why are nowadays many parents pressure their children to be successful. Positive/negative development?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 06/01/2019 chủ đề lối sống (lifestyle): Why are nowadays many parents pressure their children to be successful. Positive/negative development? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để giới thiệu cho giám khảo biết những nguyên nhân và ý kiến của mình về vấn đề

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra lý do của việc phụ huynh áp lực con cái họ phải thành công

  • Body 2: DOL đưa ra ý kiến về vấn đề, rằng đây là một xu hướng không tốt và có nhiều tác hại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết dù là nhiều nguyên nhân vẫn đến vấn đề này, việc cha mẹ tạo áp lực cho con cái phải thành công có rất nhiều tác hại

Insert Statement here...
I think the competitive state of current society contributes to this, and that this is mostly a negative development.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reasons
Idea 1
They have more resources available
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Parents have more money now → want to invest in their children, also more learning resources are available → cram schools, arts schools, soft skills workshops
Idea 2
Competitive society
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Parents compete with their friends (reunions are mostly to brag about your kids), kids need to be prepared to compete with their peers 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Negative development
Idea 1
Mentally exhausting for both parents and children
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Constantly thinking about success and how to improve themselves, plus worrying about how others are doing → exhausting for both parties (depression, suicidal thoughts, becoming stressed, anxious, obsessive)
Idea 2
Put a strain on parent-child relationships
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Children have less time to spend with parents, actively avoid their parents to not being scolded or scrutinized

📝 Bài mẫu

Many parents nowadays are pressuring their children to be successful and willing to take any action to ensure that. I think the competitive state of current society contributes to this, and that this is mostly a negative development.

I am sure parents who are

obsessed with their children’s success
have their reasons to be so. Most of them
have more resources to invest
, such as money to send kids to
cram schools
or to find the best tutor. There are many learning resources available as well, like
art schools or soft skills workshops
. Parents overwhelmed by these resources will try to send their kids to each one possible. Another reason is the
competitive state of current society
. Reunions for adults now are just opportunities for parents to
brag about their kids
, which strengthens the belief that parents need to expect more from their kids. How society perceives parents depends on their children’s achievements.

Regardless of the reasons for this development, it is indeed

detrimental
for both parents and children. The obsession with success is
mentally exhausting
for both parties when they constantly worry about how others are doing and how to improve. Many teens and young adults
fall into depression, anxiety, and extreme stress
due to this.
The rates of adolescent mental health problems and suicide
are both higher than ever before, which is proof of this
burnout
. Moreover, this obsession with success that parents channel on their children puts a strain on their relationships with one another. This generation is witnessing many children choosing to spend less time with their parents to
avoid being scrutinized and berated
.

In conclusion, it is understandable that parents expect more from their children in terms of personal success. However, many should reconsider the pros and cons of this trend, as it has tremendous effects on both parties.

(304 words)

📚 Vocabulary

Pressure children to be successful
/ˈprɛʃər ˈʧɪldrən tu bi səkˈsɛsfəl/
(verb). Ép trẻ em phải thành công
vocab
To be obsessed with their children’s success
/tu bi əbˈsɛst wɪð ðɛr ˈʧɪldrənz səkˈsɛs/
(adj). Ám ảnh với sự thành công của con họ
vocab
Have more resources to invest
/hæv mɔr ˈrisɔrsɪz tu ɪnˈvɛst/
(verb). Có nhiều nguồn để đầu tư vào
Cram schools
/kræm skulz/
(noun). Các trường luyện thi
vocab
Art schools or soft skills workshops
/ɑrt skulz ɔr sɑft skɪlz ˈwɜrkˌʃɑps/
(noun). Trường nghệ thuật hoặc các workshop kỹ năng mềm
vocab
Competitive state of current society
/kəmˈpɛtətɪv steɪt ʌv ˈkɜrənt səˈsaɪəti/
(noun). Trạng thái cạnh tranh của xã hội hiện nay
vocab
Brag about their kids
/bræg əˈbaʊt ðɛr kɪdz/
(verb). Khoe khoang về con của họ
vocab
Detrimental
/ˌdɛtrəˈmɛntəl/
(adj). Có hại
To be mentally exhausting
/tu bi ˈmɛntəli ɪgˈzɑstɪŋ/
(adj). Gây mệt mỏi về mặt tinh thần
vocab
Worry about how others are doing
/ˈwɜri əˈbaʊt haʊ ˈʌðərz ɑr ˈduɪŋ/
(verb). Lo nghĩ xem người khác có học tốt hay không
vocab
Fall into depression, anxiety, and extreme stress
/fɔl ˈɪntu dɪˈprɛʃən, æŋˈzaɪəti, ænd ɛkˈstrim strɛs/
(verb). Bị trầm cảm, lo âu và cực kỳ căng thẳng
vocab
The rate of adolescent mental health problems and suicide
/ðə reɪt ʌv ˌædəˈlɛsənt ˈmɛntəl hɛlθ ˈprɑbləmz ænd ˈsuəˌsaɪd/
(noun). Tỷ lệ mắc phải vấn đề sức khỏe thần kinh và tự sát ở trẻ vị thành niên
vocab
Burnout
/ˈbɜrˌnaʊt/
(noun). Sự kiệt quệ
vocab
Avoid being scrutinized and berated
/əˈvɔɪd ˈbiɪŋ ˈskrutəˌnaɪzd ænd bɪˈreɪtɪd/
(verb). Không muốn bị săm soi và trách mắng
To have tremendous effects on both parties
/tu hæv trəˈmɛndəs ɪˈfɛkts ɑn boʊθ ˈpɑrtiz/
(verb). Có tác động mạnh mẽ lên cả 2 phía

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Bị ám ảnh với sự thành công của con bạn có thể khiến con bạn phải liên tục chịu áp lực.

 

=>

can put them under constant pressure.

 

 

2 Cũng có nhiều nguồn học tập nữa, chẳng hạn như trường nghệ thuật hoặc các workshop kỹ năng mềm.

 

=> There are many learning resources available as well, like

.

 

 

3 Trạng thái cạnh tranh của xã hội hiện nay khiến nội việc làm đủ ăn thôi cũng đủ vất vả rồi.

 

=> The

makes it strenous even just to make ends meet.

 

 

4 Những người cạnh tranh là những người mà thường lo lắng xem người khác có làm tốt chưa và bận tâm về cách để tiến bộ.

 

=> Competitive people are those who often

and how to improve.

 

 

5 Nhiều người trẻ đã bị trầm cảm, lo âu và cực kỳ căng thẳng vì điều này.

 

=> Many teens and young adults

due to this.

 

 

6 Tỷ lệ mắc phải vấn đề sức khỏe thần kinh và tự sát ở trẻ vị thành niên đang cao hơn bao giờ hết.

 

=>

are both higher than ever before.

 

 

7 Nhiều trẻ em chọn việc dành ít thời gian hơn với bố mẹ của chúng để tránh bị săm soi và trách mắng.

 

=> Many children chose to spend less time with their parents to

.

 

 

8 Xu hướng này có ảnh hưởng lớn đến cả đôi bên.

 

=> This trend

.

💡 Gợi ý

fall into depression, anxiety, and extreme stress

avoid being scrutinized and berated

Being obsessed with your children success

The rates of adolescent mental health problems and suicide

worry about how others are doing

has tremendous effects on both parties

art schools or soft skills workshops

competitive state of current society

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Các trường luyện thi

=>

01.

 

Có hại

=>

02.

 

Gây mệt mỏi về mặt tinh thần

=> To be

03.

 

Sự kiệt quệ

=>

04.

 

Ép trẻ em phải thành công

=>

05.
children to be successful

 

Có nhiều nguồn để đầu tư vào

=> Have more

06.
to invest

 

Khoe khoang về con của họ

=>

07.
about their kids

Theo dõi Dol để cập nhật ngay những bài mẫu Writing IELTS Task 2 cực chất khác nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley32 Sau sample "These days many parents pressure their children to be successful. What are the reasons for this? Is this a positive or negative development?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Two-part questions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background